Engasjert ungdom som bryr seg om studentpolitikk

Skrevet av: Thomas Johnsen og Bjørn-Martin Flindrum

 

Et av problemene med studentpolitikk er kanskje at ting ser veldig vanskelig ut utenfra, og veldig enkelt ut innenfra. Men sånn trenger det ikke å være.

Det er heldigvis enkelt å komme på innsiden. Stort sett er det alltid et eller annet ledig verv hvor man kan begynne engasjementet sitt. Valgperiodene blir promotert i sosiale medier, studentavisen Unikum, Canvas, og på stand utenom koronatider.

Ønsker du å vite mer detaljert om hvordan du blir med, er det også mulig å sende en e-post til Studentorganisasjonen i Agder (STA) på e-posten; sta@uia.no eller Velferdstinget i Agder (VT) på e-posten; leder@vt.agder.no.

For det finnes verv for alle. Noen verv tar kun 6 timer i semesteret, mens andre verv tar 37,5 timer hver uke – så det er fullt mulig å tilpasse engasjementnivået sitt. Utenom selve vervet er det også mange sosiale samlinger og spennende samtaler man kan se frem til.

 

«Det krever imidlertid at vi benytter oss av muligheten, noe som gjør at vi er helt avhengig av studentpolitisk engasjement.»

 

Hva er et studentdemokrati?

Studentdemokratiet er studentenes stemme i avgjørelsene som angår dem ved utdanningsinstitusjonen. Man har faktisk en lovfestet rett til å delta i alle avgjørelser som angår studenter, og dermed en rett til å tale studentenes sak. Dette gjelder både lokalt og nasjonalt.

Lokalt her ved Universitet i Agder (UiA) er det STA som representerer studentenes interesser overfor UiA. Her skal de ivareta og fremme faglige, sosiale, kulturelle, økonomiske, velferdsmessige og demokratiske interesser, samt fremme engasjement for lokale, nasjonale og internasjonale saker som angår studentene, jf. Lov om universiteter og høgskoler, § 4.1.

Studentdemokratiene sikrer dermed lokale interesser, men også nasjonale interesser ved å melde interessene videre til Norsk studentorganisasjon (NSO). Dette er interesser som krever nasjonal behandling, og NSO er ansvarlig for å fremme disse interessene overfor Storting, regjering og andre beslutningstakere innenfor universitet- og høgskolesektoren.

Så som du ser, kan studentene faktisk ha nokså stor innflytelse.  Det krever imidlertid at vi benytter oss av muligheten, noe som gjør at vi er helt avhengig av studentpolitisk engasjement. Her er det mulig å sitte i studentparlamentet – de som stemmer over studentpolitikken som vedtas – eller andre råd, styrer eller utvalg. Du kan sjekke ut https://stastudent.no/rad-styrer-og-utvalg/ for flere ulike typer verv.

 

Råd, styrer og utvalg?

Men hva gjør så et råd, et styre eller et utvalg? Rådene er bestående av studenter som ofte skal komme med innspill i strategiske og prinsipielle saker. Det kan også være råd hvor formålet er å høre studentenes stemme og ta den i betraktning når relevante saker skal avgjøres. Her kan studentene indirekte påvirke avgjørelsene som vedtas.

Dersom kullet ditt ønsker å endre noe ved studieprogrammet, må de benytte seg av de studenttillitsvalgte. Tillitsvalgtordningen skal sikre at hvert studieprogram har en tillitsvalgt for å fremme kullets interesser, og representere kullet i ulike prosesser, møter og samlinger ved instituttet.

Et styre skiller seg fra et råd i den forstand at studentene nå kan direkte påvirke avgjørelsene som fattes. Styret er ofte det øverste ledelsesorganet i organisasjonen, og fatter ofte beslutninger av strategisk og prinsipiell betydning. Gjennom stemmegivning kan styrene legge føringer for den administrative driften, som utføres av en leder, daglig leder, rektor eller administrerende direktør. Videre kan styret delegere makt til ulike utvalg. Disse utvalgene har fått et mandat fra styret til å utrede eller behandle spesielle saker, ofte for å styrke styrets beslutningsgrunnlag i saker av prinsipiell betydning.

Læringsmiljøutvalget er et eksempel på et utvalg ved UiA, og skal blant annet bidra til at universitetsstyret, sammen med Studentsamskipnaden i Agder (SiA), legger forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeider for å bedre studentvelferden ved universitetet. Et annet utvalg er ansettelsesutvalget, som på sin side skal gjennomgå og godkjenne alle ansettelser av vitenskapelig personell ved UiA.

 

Hva er en studentsamskipnad?

En studentsamskipnad arbeider for lik rett til utdanning for studenter innen høyere utdanning. Studentsamskipnaden er ansvarlig for studentenes velferdsbehov, og skal sikre oss tilbud som studentboliger, studentkafeer, studentbarnehager, studentidrett, helse og annen opplysningsvirksomhet.

Her i Agder er det Studentsamskipnaden i Agder (SiA) som er ansvarlig for studentenes velferdstilbud. I motsetning til UiA, har studentene en god del mer innflytelse overfor SiA. Dette skyldes at vi delvis finansierer SiA gjennom semesterregistreringen.

SiA ledes av et styre som består av 50% studenter. Disse kan komme fra utdanningsinstitusjonene UiA, NLA, Ansgar Høgskole, Noroff Kristiansand og Fagskolen i Kristiansand. De resterende 50% av SiA-styret er ansattrepresentanter fra UiA, samt andre ansatte i SiA. Det er disse som fastsetter nivået på semesteravgiften og avgjør hvilke velferdstjenester som skal tilbys studentene.

I SiA er Velferdstinget i Agder (VT) det øverste studentdemokratiske organet. Oppgaven til VT er å ivareta velferdsinteresser og fremme velferdspolitiske saker – både lokalt og nasjonalt. Det er også VT som fordeler studentsosiale midler og velger studentene til SiA-styret. Sjekk ut https://vt-agder.no/bli-med/ for å lære mer om ulike verv i SiA og VT.

 

«Du som student har utallige muligheter til å opparbeide deg erfaring innenfor trygge rammer.»

 

Hva skal du engasjere deg som?

Det er verv innenfor alle interesser. Si du interesserer deg for økonomi, da kan fordelingsutvalget (FU) i VT være et godt valg. Utvalget er ansvarlig for innstilling, behandling og tildeling av studentsosiale midler, samt stikkprøver av budsjett og regnskap hos de aktivitetene som er tildelt midler av VT.

Studerer du HR og kunne tenke deg innsikt i ansettelser, da kan du søke deg til ansettelsesutvalget. Her får du delta i gjennomgangen og godkjenningen av ansettelser av vitenskapelig personell ved UiA, noe som er svært verdifull erfaring.

Skulle du interessere deg for kommunikasjon, kan du engasjere deg i kommunikasjonsutvalget (KU) i VT. Da fungerer du som en støttefunksjon til kommunikasjonsansvarlig i VT, og får delta i utarbeidelsen av en kommunikasjonsstrategi.

Dette er bare noen få av mange eksempler på verv, enten du vil drive med eventplanlegging, ledelse, journalistikk, politikk, grafisk design, økonomi eller noe annet, har du som student utallige muligheter til å opparbeide deg erfaring innenfor trygge rammer. Ingen trenger å være ferdig utlært, og det er ingen som forventer at du skal kunne alt – enten du vil være leder, styremedlem eller delta i et råd eller utvalg.

Dersom du er villig til å prøve deg i et verv, så vil du sitte igjen med masse erfaring. Dette er erfaring som er svært verdifull når du skal ut i arbeidslivet, men også for å gjøre deg klar til arbeidslivet. Du får muligheten til å omgjøre teori til praksis, tilegne deg ny kunnskap og bli mer sikker på egen kompetanse. Ikke nok med det, du får også et stort nettverk og nye venner. Vår oppfordring til deg er derfor å engasjere deg – det vil være en utrolig god opplevelse!

Forfatter

, , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.