Ingen fusjon mellom HiT og UiA

Nå før sommeren ble det klart at arbeidet med en mulig fusjon mellom HiT og UiA ikke videreføres. Styret ved HiT stemte nei med 6 mot 5 stemmer og ved UiA var styret enstemmig imot.

Faksimile fra april-utgaven av Unikum

Unikum har tidligere skrevet at det har vært sterk motstand mot fusjonsplanene ved UiA. I følge NRK er dette også tilfelle ellers i Agder-fylkene der de skriver at 29 av 31 høringsinstanser har vært negative til en fusjon. Totalt ble saken sendt på høring til 70 høringsinstanser regionalt i Agder og Telemark og nasjonalt. HiT har generelt vært oppfattet mer positive, der stemte også studentorganisasjonen for en fusjon, men blant de vitenskapelige ansatte har det vært en større andel imot.

Interne høringsinstanser ved UiA

Alle fakultetene svarte at de er imot en fusjon, og alle unntatt Fakultetet for teknologi og realfag svarte at de er imot et institusjonelt samarbeid slik det foreslås i sluttrapporten. Sammen med flere av høringsuttalelsene fra fakultetene hadde også enkeltpersoner og instituttene lagt ved en rekke vedlegg og innspill. Dette vitner om sterkt engasjement fra de vitenskapelig ansatte. Siste nummer av Unikum skildrer dette i egen artikkel med intervjuer.

Eksterne høringsinstanser

Blant eksterne høringsinstanser finner vi kommunene Kristiansand, Grimstad og Arendal, samt næringsnettverk som NODE og EIDE, i tillegg til NHO, LO og fylkeskommunene. Her var i følge UiA’s saksdokument til universitetsstyret 19 av 20 negative til en fusjon. Kunnskapsdepartementets ventede stortingsmelding om institusjonssammenslåing og strukturendringer trekkes frem som argument av disse og de mener det nyttig å vente til dette er klart.

Argumentene for og imot

Argumenter for en fusjon har lenge vært beskyldt for å være vage. Et fusjonert HiT/UiA vil kunne bygge større fagmiljøer med høyere kvalitet i et langsiktig perspektiv. Et annet argument har vært politikernes signaler om økt konkurranse om finansiering i UH-sektoren.

Ettersom de negative aspektene ved en fusjon er at den sannsynligvis ville blitt karakterisert av kostnadskrevende omorganisering og ledelsesutfordringer, har det vært argumentert at fagmiljøene ikke nødvendigvis ville blitt styrket og konkurransedyktig. De fleste høringsuttalelsene er som nevnt også negative til fusjonsplanene.

Kunnskapsdepartementet og politikerne

Kunnskapsdepartementet signaliserer en strukturgjennomgang. Stortingsmeldingen om dette er ventet våren 2015. Dette kunne ført til to parallelle prosesser – det veldige arbeidet en fusjon er og strukturendringer.

Universitetet i Agder fortsetter som selvstendig institusjon og kan inngå institusjonelt samarbeid med utdanningsinstitusjoner det måtte ønske nasjonalt og internasjonalt, og på den måten universitetet finner det nyttig.

Tekst: Hege Lovise Lundgreen – red@unikumnett.no

Foto: Arkivfoto

Forfatter

, ,
Latest Posts from Unikum

1 Comment

  1. God og solid artikkel som fungerer som strålande sommaravslutning! God sommar, Unikum, og massevis av lykke til med augustutgåva og haustsemesteret.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.