Hittil har kjønnskvotering i høyere utdanning i hovedsak dreid seg om kvinner, men nå vurderes det å gjøre tiltak for menn som ønsker å bli sykepleiestudenter ved Universitetet i Agder.

I den tidligere likestilling- og diskrimineringsloven var det kun åpent for kvotering av kvinner. Fra og med 1. januar 2018 ble denne loven endret. Den åpner nå for fordelaktig tiltak for det underrepresenterte kjønnet. Innen helsefag er menn kraftig underrepresentert.

I 2016 sendte Universitet i Agder sin første søknad om å innføre kvotering eller muligheten til å gi tilleggspoeng til menn som søker opptak ved sykepleiestudiet. Med datidens lov var ikke dette mulig, men siden loven ble endret og trådte i kraft januar 2018 har universitetet sendt inn ny søknad. Forslaget kom fra Fakultetsstyret ved fakultet for helse- og idrettsvitenskap og ble vedtatt med 6 stemmer.

Ønsker 30 prosent av hvert kjønn

Universitetsstyret har vedtatt en handlingsplan om likestilling og vil helst at det er minimum 30 prosent av hvert kjønn på hvert studium. Universitetsstyret ved universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnesen opplever at det er stor ubalanse på sykepleiestudiet.

– Styret mener studentmiljøet vil bli bedre av en likere fordeling av kjønn. Videre at dette vil forgreine seg videre til arbeidslivet, og derved på sikt vil gi et bedre helsetilbud til pasientene. Vi føler det er mange fordeler med et større utvalg, konkluderer Seunn Smith-Tønnessen til Unikum.

I 2017 ble det sendt ut 192 tilbud til personer som hadde søkt sykepleiestudiet i Kristiansand. Kun 13 prosent av disse var menn. Dagens tall viser at det per dags dato er 21 menn og 137 kvinner på sykepleiestudiet.

UiA har søkt om to ulike former for kjønnskvotering. Det første forslaget går ut på at 20 prosent av studieplassene settes av til menn. Forslag nummer to er den mer tradisjonelle formen for kjønnskvotering som vi kjenner fra flere andre universiteter i Norge, hvor det underrepresenterte kjønnet får to karakterpoeng når de søker opptak.

Dersom kvoteringsforslag nummer én allerede var iverksatt ville 26 kvinner blitt forbigått av menn, som vil tilsvare 7 prosent av søkerne. Dersom kvoteringsforslag nummer to ble iverksatt ville 36 kvinner blitt forbigått, noe som ville tilsvare 9 prosent av søkerne.

En av de mannlige sykepleiestudentene som måtte ta til takke med sykepleiestudiet i Grimstad istedenfor Kristiansand er Amir Rezai. Han hadde fått tilbud om studieplass i Kristiansand, dersom det da hadde vært innført et kjønnskvotering allerede i fjor. Rezai applauderer tiltaket.

Avgjøres av Kunnskapsdepartementet

– Det er faktisk veldig bra. Det vil nok si at menn vil trenge et litt lavere snitt enn kvinner, men det er generelt for få mannlige sykepleiere, sier han.

Minstekravet om karakter 3 i matte og norsk vil fortsatt stå for alle som vil inn, men snittkarakteren vil muligens være lavere for menn enn kvinner. Flere av mennene som ville fått tilbud om studieplass dersom forslag nummer 1 var iverksatt, lå et godt stykke under kvinnene med høyere snitt.

Menn i helse, et offentlig prosjekt som startet i 2010, jobber med rekruttering av menn inn i helsefag og har siden oppstart rekruttert over 1000 menn til å bli hva prosjektet kaller helserekrutter. Prosjektleder for Menn i helse, Eli Sogn Iversen, synes det er vanskelig å si noe om metoden som er brukt her, men mener at det er ingen tvil om det trengs en høyere rekruttering av menn til helsesektoren.

– Vi trenger en likere kjønnsfordeling. Det er viktig å få flere menn inn i helsefag. Det må bli et bredere mangfold i arbeidsmiljøet og kanskje en bedre arbeidsplass. Tjenesten som tilbys blir da enda bedre. Det er viktig å få frem at de kvinnen som er der gjør en fantastisk jobb i dag, men vi trenger begge kjønn, sier hun.

Hvorvidt UiA får tillatelse til å innføre tiltakene blir avgjort av Kunnskapsdepartementet. Det forventes tilbakemelding i løpet av oktober 2018.

Tekst: Mia Wright
Foto: UiA

Forfatter

Latest Posts from Unikum

1 Comment

  1. […] [ 18.01.2018 19:17 ] Vil innføre guttepoeng i sykepleiestudiet Nyheter […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.