Tidligere har vi tatt en titt på organiasjonsstruktur og drift av studentsamskipnaden i Agder. Nå skal vi få et lite innblikk i økonomien til organisasjonen. Havner faktisk overskuddet SiA får til studentene?

Det er faktisk enkelt for enhver å finne frem til regnskapet til SiA da de publiseres på en egen side på SiA sitt domene.

SiA Årsregnskap 2020 Kilde: https://sia.no/media/shvaqhvu/2020-a-rsregnskap-m-noter-signert.pdf

 

I bildet ovenfor ser vi hvor pengene kommer inn, og hvor pengene går ut. Likevel kan det være vanskelig å forstå det som står der. Derfor har vi fått intervjue administrerende direktør i SiA, Pål Harv, han skal hjelpe til å forstå innholdet.

 

Intervju med Pål Harv

I forrige utgave stilte vi spørsmål om hvor overskuddet i SiA går. Det var vanskelig å finne et svar uten å referere til årsregnskapet, svarte du da. Denne gangen har vi årsregnskapet med oss, men det er litt vanskelig å forstå hva det faktisk står i det. Dere får for eksempel inntekt fra «medlemskap», hvilket medlemskap er det snakk om?

«Det er stort sett snakk om inntekter fra Spicheren.»

Blant andre inntekter får dere inn 73,7 millioner fra husleie, i tillegg til ca. 8 millioner i andre leieinnteker. Hva er ‘‘andre’’?

«Andre leieinntekter er leieinntekter fra UiA (på Spicheren), leieinntektene på Studentsenteret, feireleilighetene og parkering.»

Under samme «andre inntekter» står det at SiA trening leier hos SiA. Hvorfor leier SiA Trening hos dere, er ikke det en del av studentsamskipnaden?

«Det står utleie SiA trening – og det er hovedsakelig avtalen med UiA det gjelder. De leier Spicheren på dagtid.»

I årsregnskapet er 9,7 millioner satt av under «annen driftsinntekt». Hva er det?

«Dette er samleposten over mange mindre poster. De største er inntektsføring av investeringstilskudd til kantineinvesteringer og deler av fristasjonsbeløpet til alternativ bruk av kantinene. I tillegg vaskeriinntekter, PT-inntekter, billettinntekter (fra kultur) mm.»

Hva er «finans», eller rettere sagt finansinnteker og -kostnader?

«’’Finans’’ er egentlig bare et samlebegrep for forskjellige ting som skjer som har med penger å gjøre. Et eksempel på en finansinntekt er renter, og et eksempel på en finanskostnad er lån. Det er ikke så mye mer enn det.»

Under «kostnader» står det at omtrent tjuetusen brukes på aksjer/fond. Har dette noe med finans å gjøre?

«Det står ikke tjuetusen kroner på aksjer som kostnader. Det må være det man kaller en balansepost som er vår eierandel i SIN (innkjøpsfellesskap for studentsamskipnader i Norge).»

Så SiA investerer altså i aksjer/fond?

«Nei, vi investerer ikke i aksjer/fond.  Vi deltar i et innkjøpsfellesskap (SIN) som gir oss gode betingelser hos leverandører. Det er aksjeposten 20.000 i SIN som står oppført.»

Videre under kostnader ser vi at mye penger brukes på personalkostnader, noe som er forståelig, men det er noe som er litt merkelig. Under «ledende personer» ser vi at daglig leder koster SiA nesten 1,2 millioner kroner i året. Daglig leder er det samme som adm.dir., ja?

«Ja.»

Hva syns du om din lønn, kanskje spesielt sett i lys av studenters situasjon idag med lav studiestøtte og høye strømpriser?

«Min lønn var en del av ansettelsestilbudet jeg fikk. Det er en konkurransedyktig lønn, men den er lavere sammenliknet med administrerende direktørers lønn i andre studentsamskipnader i landet.»

 

Oppsummering

Fra bildet på første side får vi en bekreftelse på at pengene som kommer inn i SiA går ut tilbake til studentene. Det er da studentsosiale tiltak som ligger under kostnader. Vi ser også at store deler av inntektene til SiA kommer fra salg, husleie og offentlige tilskudd, slik Pål nevnte i intervjuet. Husleia gjør opp for omtrent 1/3 av inntektene i regnskapet. Salg, som kommer av hva du som student for eksempel kjøper i kantina utgjør omtrent nesten det samme.

Vi ser også fra intervjuet at studentsamskipnaden deltar i et innkjøpsfellesskap med andre studentsamskipnader i Norge. Avslutningsvis ser vi også at Påls lønn, til tross for at han ikke har en kommentar på den, er noe som er bestemt av styret i SiA ut ifra konkurransen blant lønna til ledere i resten av samfunnet.

Forfatter

, , , , , , , , , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.