Å være student er mye mer enn å følge undervisning og å avlegge eksamen. Dere organiserer aktiviteter i linjeforeninger, bidrar inn i styrer og utvalg, jobber som undervisnings- eller forskningsassistenter, og er, med deres kunnskap og energi, med på å utvikle UiA i positiv retning.   

Som dekan er samarbeidet med dere noe av det mest givende. Og dette er samskaping, ett partnerskap mellom universitetet og dere studenter, som kanskje tas for gitt, og som ikke får den oppmerksomheten det fortjener. Blir jeg valgt som ny rektor er studentkontakt noe av det jeg vil engasjere meg sterkt i.

UiAs visjon om samskaping var en av de tingene som gjorde at jeg søkte meg hit for halvannet år siden. Tenk å jobbe på et fakultet som tilbyr anvendt filosofi med praksis! Siden jeg kom hit i august 2017, har jeg lært store deler av virksomheten å kjenne og er blitt styrket i min overbevisning om at UiA er en institusjon med god driv i riktig retning.

Vi lever i en tid med raske omveltninger. Teknologisk utvikling, sosiale mediers økende betydning, global oppvarming, miljøutfordringer, migrasjon preger livene våre på mange vis, og er med på å endre hvordan vi kommer til å leve, og hva slags kompetanse som trengs i fremtiden. Under slike forhold, er det avgjørende at høyere utdanningsinstitusjonene ikke bare henger med i svingene, men  leder an både gjennom forskning som bidrar til en positiv utvikling og begrensning av de negative konsekvensene, og gjennom utdanning som ruster dere studenter for morgendagens samfunn.

Denne utfordringen klarer vi ikke alene. Fra å være elfenbenstårn, institusjoner som observerte verden fra utsiden, har universitetene forvandlet seg til å bli en integrert del av samfunnet, hvor samarbeid er avgjørende for å lykkes. Her synes jeg UiA er kommet et godt stykke på vei, og samspillet med aktører fra andre deler av offentlig sektor, privat næringsliv og frivillige organisasjoner gjør UiA til en relevant samfunnsaktør.

UiA har en utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet og ett av målene vi forplikter oss på er alumni, dvs. å utvikle et nettverk for tidligere studenter. I avtalen fremheves det at alumni er en viktig målgruppe for etter- og videreutdanningstilbud, men også ressurspersoner for dagens studenter. Da er det viktig å huske at dagens studenter er morgendagens alumni. For at dere skal ha interesse av å opprettholde kontakt med UiA i fremtiden, må tiden som student ved UiA oppleves som meningsfull.  Jo mer eierskap dere føler til institusjonen, jo mer sannsynlig er det at dere vil ønske å bidra til at morgensdagens studenter får en meningsfull studietid når dere selv er ute i arbeidslivet, og at dere vil velge UiA når dere trenger å fornye dere faglig.

En måte å få eierskap til UiA på, er å benytte den retten dere har til være med på å bestemme hvilken retning institusjonen skal ta fremover. Bruk stemmeretten! Ikke bare i det nært forestående rektorvalget, men også i valg til fakultetsstyrene og studentparlamentet senere i vår! 

Tekst: Sunniva Whittaker
Foto: Privat

Forfatter

, , ,
Latest Posts from Unikum

1 Comment

  1. […] Les: Kommentar: Dagens studenter – morgendagens alumni […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.