Unikums debattredaktør hevder i et innlegg, i utgave 2, at UiA stiller med lektorstudenter i praksis til ulønnet vikartimer som tiltak for å kompensere for mye sykefravær i skolene og at UiA etter dialog med utdanningsforbundet fortsatt holder på tiltaket om ulønnet vikararbeid. Dette stemmer ikke. 

Da praksis for lektorstudentene startet i uke 5, stod flere skoler i regionen overfor en situasjon hvor det kunne bli svært krevende å få gjennomført undervisning på bakgrunn av stort sykefravær blant lærerne. Flere skoler henvendte seg til Avdeling for lærerutdanning med forespørsel om studenter hadde anledning til å ta betalte vikartimer. Vi skiller imidlertid tydelig mellom praksis, som er variert, veiledet og vurdert, og vikartimer, som er betalt, og noe studentene gjør i sin fritid, utenfor studiet. 

På bakgrunn av den krevende koronasituasjonen og konkrete henvendelser fra skolene, gjennomgikk Avdeling for lærerutdanning retningslinjene for praksisperioden en gang til og fastholdt at: 

  • Studenter kan ikke brukes som betalte vikarer når de er i praksis. Årsaken er at vi ikke ønsker å blande sammen rollene til studentene hvor de som betalte vikarer både blir studenter i praksis og kolleger til skolens lærere. Dette gjør en uhildet vurdering av studentene vanskelig. 

 

  • Dersom studentenes praksislærer blir syk, kan studentene gjennomføre sin planlagte undervisning dersom skolen mener det er forsvarlig. Studentene kan gjennomføre undervisningen inntil praksislærer er tilbake eller skolen finner en annen lærer som kan observere og veilede studentene. Ved behov kan skolen kontakte UiA for eventuell mer veiledning av studenter fra egne faglærere.  

Med bakgrunn i pandemien og den krevende situasjonen skolene meldte de stod overfor, ønsket vi å undersøke muligheten for å legge til rette for utvidet praksis for de studenter som ønsket det. Vi gjennomførte da et dialogmøte med ansvarlige praksiskoordinatorer og plasstillitsvalgte studenter på skolene for å se om det var mulig å legge til rette for en frivillig ordning. Praksiskoordinatorene og de plasstillitsvalgte studenter gav utrykk for at de støttet et forsøk med mulighet for utvidet praksis, på frivillig grunnlag. De plasstillitsvalgte studentene pekte på at det var viktig å ikke utsette studenter for noe press om å utvide praksis. Det støttet vi fullt ut, og presiserte nettopp dette i retningslinjene for praksis: 

Studentevalueringene de siste årene viser at PPU- og lektorstudenter bruker i snitt 37,5 timer eller mer pr uke på å forberede og gjennomføre praksis. Det betyr at de i utgangspunktet har fulle arbeidsuker. Det må derfor ikke legges press på studenter om å ta ekstra timer, men være et frivillig tilbud til studenter som tenker at det å ta ansvar for flere undervisningstimer kan være spennende og noe de har lyst og anledning til.  

Nokså raskt etter at retningslinjene ble gjort kjent for studentene, tok Utdanningsforbundet kontakt på bakgrunn av en henvendelse fra en student. Utdanningsforbundet var kritiske til ordningen med utvidet praksis og mente at den var et brudd på tariffavtalen i skolen. Dette lyttet vi til, og retningslinjene ble derfor trukket tilbake to døgn etter at de ble gjort kjent for studentene og ble aldri iverksatt ved noen av skolene.  

 

Med hilsen  

Hilde Inntjore 

Dekan for lærerutdanningene 

Forfatter

, , , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.