Unikum publiserte i april et innlegg av fagpolitisk ansvarlig i STA, Benedicte Nordlie, under overskriften “Når kvalitet bare gjelder noen”. Innlegget omhandler forsinket sensur og automatisk begrunnelse. Studentenes engasjement for bedre studier er viktig for UiA og viktig for deres egen fremtid! Innledningsvis vil vi derfor takke for engasjementet.

Det er ingen uenighet mellom STA og universitetsledelsen om at studentene har krav på å få sin sensur innen fristen, som normalt er tre uker etter eksamensdato. Men overskriften på Benedicte Nordlies innlegg kan oppfattes som om forsinket sensur også har dårlig kvalitet. Vi har ingen indikasjoner på at dette stemmer.

STA ønsker:

1.   Interne retningslinjer for innhold i begrunnelse

2.   Innføring av bot-system når sensuren er forsinket på instituttnivå

3.   Automatisk begrunnelse

Interne retningslinjer for innhold i begrunnelse

Universitets- og høyskoleloven gir følgende føringer for innholdet i begrunnelse: “I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg”.

Fra og med høsten 2017 er det innført krav om sensorveiledning ved alle eksamener ved UiA. Et slikt krav vil trolig bli innført nasjonalt, så her ligger UiA i forkant, og studentene har vært pådrivere for at denne ordningen ble innført. Universitetsledelsen har så langt vurdert at dette er det viktigste tiltaket for å sikre at sensorene vurderer det samme ved en gitt eksamen og at studenten skal få innsikt i hva som vurderes.

Ved UiA har vi foreløpig ikke vurdert å utarbeide interne retningslinjer for begrunnelse, dels fordi loven i seg selv gir god veiledning om hva en begrunnelse skal inneholde, dels fordi retningslinjer som skal dekke alle emner, nødvendigvis må bli ganske generelle. Studiene våre er veldig forskjellige og det skal de fortsatt være. Vi vil få noe mer erfaring med bruken av sensorveiledninger før det evt. vurderes interne retningslinjer for begrunnelse.

Innføring av bot-system når sensuren er forsinket

To år på rad har vi gjort systematiske undersøkelser av forsinket sensur. Dette gir universitetsledelsen og fakultetene et godt grunnlag å styre etter. Ca. 80 % av all sensur ved eksamener som ble gjennomført ved UiA i 2017 forelå innen fristen eller dagen etter. Dette synes ikke ledelsen er tilfredsstillende! Noe sensur kommer inn så sent på dagen at den først er tilgjengelig for studentene dagen etter fristen. Fristen for å levere sensur er nå satt til klokken 12 den dagen fristen utløper, med sikte på at studentene skal få resultatene samme dag. Universitetsledelsen har tatt opp problemet med forsinket sensur med alle dekaner og fakultetsdirektører, og understreket deres ansvar for å bedre situasjonen.

Automatisk begrunnelse

Studentene har lenge ønsket automatisk begrunnelse for sensur. Saken har vært utredet og ble behandlet i universitetets studieutvalg i november 2016. Et flertall av medlemmene stemte mot at UiA skal innføre en ordning med automatisk begrunnelse.

Det pågår imidlertid nå et arbeid ved Universitetet i Oslo med å utvikle en digital løsning for automatisk begrunnelse. Vi følger med på dette arbeidet, og vil vurdere pilotprosjekter når et digitalt verktøy er tilgjengelig.

Disse tema og flere er viktige tema for universitetsledelsen som det er for studentene. Vi er takknemlig for de diskusjoner dere reiser og universitetsledelsen vil gjerne være tilgjengelig i slike diskusjoner.

Tekst: Astrid Birgitte Eggen, viserektor for utdanning, studiekvalitet og læringsmiljø

Forfatter

, ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.