NHO har gjort flere undersøkelser som avdekker at ungdom mellom 18 og 30 år gjennomgående er mer skeptiske til næringslivet enn den øvrige befolkningen. Det er bekymringsfullt om den generasjonen som nå er på vei ut i yrkeslivet skulle definere næringslivet som et problem – og ikke løsningen på problemene.

Vi som er opptatt av at norske bedrifter skal tiltrekke seg de beste hodene og ha best mulig forutsetninger for å lykkes i fremtiden, lar oss bekymre over at det er færre som ser sammenhengen mellom verdiskapningen i norske bedrifter og den levestandarden og de velferdsgodene vi har i Norge. Det må vi gjøre noe med.

Det er også bekymringsfullt når vi ser at offentlig sektor de siste årene har styrket sin attraktivitet som arbeidsplass på bekostning av private bedrifter. Ifølge jobbindeksen som Finn.no utarbeidet i 2017, ønsker halvparten av alle som jobber i privat sektor å jobbe i offentlig sektor, mens bare en av tre i offentlig sektor er åpne for å jobbe i privat sektor. Men slik kan vi ikke ha det. Fordi: Dersom stadig flere skal jobbe i offentlig sektor, undergraver vi verdiskapingen vi trenger for å opprettholde og videreutvikle vår levestandard og våre velferdsordninger.

Dagens 18-åringer er født på 2000-tallet. Det betyr at de er født inn i en tid som har vært gullalderen i norsk økonomisk historie. Store inntekter fra petroleumssektoren har bidratt til en solid offentlig økonomi, og forestillingen om et “utømmelig” oljefond har åpenbart bidratt til mindre forståelse for at det er verdiskapningen i hele mangfoldet av norske bedrifter vi lever av – ikke bare oljeformuen. Faktisk utgjør de gjenværende petroleumsressursene bare fire prosent av beregnet nasjonalformue. Den aller viktigste verdien i nasjonalformuen er verdien av fremtidig arbeidsinnsats fra alle som bor her i landet. Derfor er det så viktig at nye generasjoner arbeidstakere ønsker seg ut i næringslivet – til små, mellomstore og større bedrifter der grunnlaget for fremtidens velferd skapes.

Vi må altså endre oppfatningen om at velferd er noe man får. For slik er det ikke. Det er gjennom arbeid vi skaper verdiene som trengs for at Norge også i fremtiden skal være blant verdens rikeste og beste land. Det er ikke plass til alle i offentlig sektor, og norsk økonomi trenger økt verdiskaping i privat sektor – fra ansatte, ledere, eiere og gründere. Derfor må eierskap, vilje til å satse og evnen til å skape belønnes, ikke straffes.

Vi trenger altså flere unge som ser for seg en fremtid i mangfoldet av bedrifter som til sammen utgjør norsk næringsliv. Et samfunn som mangler en fundamental forståelse for og anerkjennelse av privat næringslivs funksjon og bidrag, er ikke et bærekraftig samfunn som kan sikre velferd og levestandard i fremtiden.

Dessuten: uten private bedrifter evner vi heller ikke å løse de virkelig store utfordringene vi står overfor globalt. Klimautfordringen kan ikke møtes uten innovasjoner og ny teknologi som skapes av bedriftene. Nye produkter og tjenester som utvikles i privat sektor gjør hverdagen enklere og bedre – både i Norge og globalt. Derfor trengs flinke hender og kloke hoder som kan hjelpe bedriftene til å løse nye og stadig mer kompliserte utfordringer. Og derfor må også kommende generasjoner elske næringslivet.

Vi klarer oss ikke uten.

Tekst: Siri Mathiesen, regiondirektør i NHO Agder

Foto: Mona Hauglid

 

Forfatter

, ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.