Det har de siste årene vært en prosess hvor man har sett på en eventuell sammenslåing av Universitetet i Agder og Høyskolen i Telemark. I disse dager nærmer det seg en beslutning som vil påvirke utdanningsinstitusjonene uansett utfall.

Vi i AUF-studentene UiA er imot en sammenslåing av UiA og HiT.

Det har flere grunner. Vi frykter at en sammenslåing vil ha negative konsekvenser for studentene og de ansatte. Det er ikke til å se bort ifra at det eventuelle sammenslåtte universitetet vil skap en stor byråkratisk byrde. Fokuset vil bli rettet mot å skape en sterkere kontroll for å sikre lik styring og kultur på de ulike avdelingene i Vest-Agder og Telemark. Student og undervisningshverdagen vil da bli satt i skyggen for sentraliseringen.

Følelsen av å være ett universitet vil være utfordrende å opprettholde. Avdelinger er store, og avstanden mellom skolene enda større. Dette vil påvirke arbeidet til de ansatte og studenters muligheter i studieprogrammet.

Indre uroligheter mellom avdelingene i forhold til ressursfordeling er også en mulig konsekvens av sammenslåingen. Vi har sett det før, blant annet i helsesektoren.

Avdelingene som i dag utgjør HiT trenger mange flere ressurser for å komme opp på et lignende nivå som UiA, både i forhold til professorer og studieprogrammer.

Det økonomiske perspektivet er også uklart. Det ikke sikkert at det sammenslåtte universitetet vil oppnå stordriftsfordeler. Økonomiprofessor Kristiansen nevner i et intervju med Unikum (april 2014) at det totale studenttallet på 10-12 tusen studenter, som sammenslåingen vil medføre, ikke automatisk tildeler stordriftsfordeler. Det blir vanskelig med antallet studenter å oppnå fordelene.

En sammenslåing vil få store konsekvenser for studentene og de ansatte. Samtidig kan ingen garantere for at fordelene i argumentasjonen til “ja til sammenslåing”-kjemperne blir en garanti, hverken sterkere fagmiljø med tanke på avstand og sterke økonomi.

Vi i AUF-studentene UiA fraråder en sammenslåing av UiA og HiT på det sterkeste!

 Tekst: AUF-studentene UiA v/Snorre Spilling Øvereng – red@unikumnett.no

Illustrasjon: Nathalie Thengs Sagland – red@unikumnett.no

Forfatter

, ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.