I dag kan studentrepresentantene i SiA fratas sine posisjoner hvis det folkevalgte
Velferdstinget mener de ikke gjør jobben sin godt nok. Nå kan denne retten forsvinne, noe som i praksis betyr at studentene mister sin makt over SiA. Studentdemokratiet er truet, mener Universitas på lederplass.

Det er samskipnadsrådet, det nasjonale samarbeidsorganet for samskipnader som SiA er en del av, som fremmer forslaget som til syvende og sist vil bli avgjort i Stortinget. Hvis vedtatt, vil alle velferdsting miste retten til å fremme mistillit mot sine studentskipnader.

Regelen om mistillit er sentral i foreningsrett, men kan spores tilbake til maktfordelingsprinsippene moderne liberale demokratier som Norge er bygget på. Når Stortinget er valgt, danner en koalisjon en regjering. Mens det i enkelte land kreves eksplisitt tillit fra et flertall i Stortinget, kreves det i Norge et fravær av mistillit. En hvilken som helst kandidat i Stortinget kan fremme mistillit mot enkelte ministere eller hele regjeringen. Hvis et flertall stemmer for mistillit, må vedkommende fratre sine posisjoner.

Situasjonen i studentdemokratiet er annerledes, men sammenliknbar. SiA-styret er i motsetning til regjeringen et beslutningsorgan med sitt eget utøvende arbeidsutvalg.

SÅNN HER FUNGERER DET:

  1. UiA-studentene stemmer ved enden av hvert studieår på hvilke kandidater som skal representere sitt fakultet i Studentparlamentet.
  2. Studentparlamentet velger 7 av de 12 representantene til Velferdstinget i Agder. De resterende 5 velges av de resterende 5 høyskolene.
  3. Hvem som helst kan stille til valg, men hvem som til slutt ender opp i Sia-Syret bestemmes av Velferdstingets 12 representanter (7 fra UiA + 1 fra hver høyskole i Agder)
  4. Hvis et flertall av de tolv mener en eller flere (eventuelt alle studentrepresentantene) handler mot studenter interesser kan de stille mistillit og frata dem deres posisjoner.

Det var SiO som først fremmet forslaget etter at det det mange mener var et svakt begrunnet mistillitsforslag forankret i politiske uenigheter. Leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus, Gard Løken Frøvoll sier til Universitas:

– Jeg frykter at svakt begrunnede mistillitsforslag svekker den tilliten vi studenter er avhengige av for fortsatt å ha studentflertall i samskipnadenes hovedstyre. Dersom studentene skal tas på alvor må vi opptre voksent og ansvarlig og fortjene tilliten man blir vist.

Likevel mener han man må beholde dagens ordning.

Leder for Velferdstinget i Agder, Thomas Johnsen mener det vil være et stort tap for studentpolitikken.

– Hvis dette skjer, er ikke lenger studentrepresentantene i SiA-styret ansvarlig for Velferdstinget og som en konsekvens av det, er de heller ikke ansvarlige ovenfor studentene.

Styreleder i SiA, Jacob Haugmoen Handegard, ser tankegangen bak forslaget og viser til at Studentorganisasjonen i Agder ikke har rett til å stille mistillit mot studentrepresentantene de har valgt inn i Universitetsstyret. Videre mener han studentrepresentanter bør likestilles med ansatte i SiA:

– De andre i SiA har samme krav til aktsomhet, men de som er valgt av ansatte kan ikke bli kasta. Jeg ser argumentet for at de skal ha like rettigheter.

Videre stiller han spørsmål til sammenlikningen med Stortingets rett til å stille mistillit:

– SiA-styret er ikke en regjering og det er heller ikke noe krav til å følge Velferdstingets forslag.

Tekst: Vegard Møller

Forfatter

, , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.