Av Stein Kristiansen, Professor på Handelshøyskolen, UiA  

Stein Kristiansen, Professor på Handelshøyskolen, UiA
Stein Kristiansen. Foto: Privat

UiA lanserer i disse dager en ny MBA (Master of Business Administration) i Sustainability ManagementDen undervises på engelsk i Asia og Norge og gir en fellesgrad (joint degreefra to anerkjente handelshøyskoler. Hvorfor er dette et godt karrierevalg?  

 

Bærekraftig utvikling 

Bærekraft som ledd i økonomisk utvikling har vært mye diskutert siden Brundtlandkommisjonens rapport  1980-tallet. Siden 2015 har fokus vært rettet mot FNs bærekraftsmål, og private bedrifter og offentlig forvaltning må i økende grad rapportere hvordan de bidrar til bedre naturmiljø, sosiale forhold og styresett (ESG-kriterier)Klimagassregnskap har blitt et viktig redskap mot miljøødeleggelser, både på institusjonsnivå, nasjonalt nivå og internasjonalt nivå. Miljøkonsekvensanalyser blir like viktige som lønnsomhetsanalyser er, innenfor mange sektorer. 

Endringer av utviklingsmål og strategier krever ny kompetanse. Energieffektivisering og ressursbesparing, kretsløpsressurser og resirkulering, utslippsreduksjon og avfallshåndtering, biodiversitet og matvaresikkerheter begreper som alle nå må forholde seg til. Vi ser hvordan handelshøyskoler og universiteter verden over legger om sine læreplaner og konkurrerer om studenter basert på ‘Better World Rankings’. Bærekraftsleder (Chief Sustainability Officer, CSO) er blitt en vanlig tittel, både internasjonalt og i norske selskaper. Bedrifters og det offentliges søkelys på bærekraft er nå blant de aller viktigste drivkrefter for teknologisk og organisatorisk innovasjon og endring globalt. Bærekraft har blitt et konkurransefortrinn for private selskaper og et krav til offentlige forvaltning verden over. 

 

Internasjonal orientering  

Studiet er internasjonalt. Det har studenter fra mange landdet foregår i Europa og Asia, og det retter søkelyset mot forretningsmuligheter og miljøutfordringer der disse er størst. Land i Sørøst, Øst- og Sør-Asia har i dag mer enn halvparten av jordas befolkning. I 2050 har de antakelig også mer enn 50% av verdens samlede verdiskapingmens Europa vil ha under 10%.  

Verdens energiforbruk vil sannsynligvis øke med 50% fram til 2050, og 90% av økningen skjer utenfor OECD, primært i Asia. To land, India og Kina, vil stå for halvparten av globale klimagassutslipp. Av verdens 20 mest forurensede byer ligger i dag 18 i Asia. Det forventes 150 millioner klimaflyktninger de neste 30 år, alle fra land utenfor Europa og Nord-Amerika.  

Norske studenter må nødvendigvis ut i verden for å lære om både markedsutvikling og løsninger  miljøproblemer.  

 

Tverrfaglig forståelse 

Forskning og høyere utdanning har i århundrer vært preget av sektortenkning innenfor stadig nye og snevrere fagområder. Økonomifaget løsrev seg gradvis fra teologi, filosofi og juss fra 1700-tallet og har beveget seg mot stadig mer avanserte matematisk modeller anvendt på avgrensede temaer innenfor utallige underdisipliner. Man har gitt avkall på bredde og helhetsforståelse for å oppnå dybde og spesialisering. Økonomifaget blir nå kritisert for ikke å kunne forklare eller forutsi hverken finanskriser eller økologiske tragedier. Dette berører debatten om holisme versus reduksjonisme i forskning og utdanning. 

Sustainability Management har som sentral målsetting å oppøve studentenes tverrfaglige forståelse. Studiet er formet over lesten til en vanlig MBA, med fag som finans og markedsføring, strategi og ledelse, kommunikasjon og etikk. Men det omfatter også økonomi og regnskap innenfor tekniske emner som havressurser og kystsoneforvaltning, energistyring og storbyplanleggingklimagassavtaler og utvikling av bærekraftige forretningsmodeller for matvaresikkerhet og skogforvaltning. 

En presentasjon av studiet sier: Complex problems require complex thinking. 

 

Praktisk tilnærming 

Studiet skal være vitenskapelig basert og bygge på de nyeste forskningsresultater innen aktuelle fagområder. Men det skal ikke være teoretisk. Vi skal leie inn forelesere og instruktører fra bedrifter og organisasjoner som er teknisk ledende på sine felt. Store norske selskaper som Equinor og Statkraft, Yara og Aker er invitert til å delta med topp ekspertise i de tekniske kursene, og oppstartselskaper og unge entreprenører vil bidra med sine erfaringer og dele sine utfordringer. 

Alle studenter skal også gjennomføre et 2-3 måneders internship i en privat bedrift eller offentlig virksomhet, i Asia eller Norge. Dette skal være en del av arbeidet med masteroppgaven i det siste av tre semestre i dette 18-måneders lange studiet på 120 vekttall. Et gjennomført internship og et praktisk nyttig masteroppgavetema på CVen skal hjelpe studentene til interessante karriererWe shall educate competent candidates for key posts in government and business, who can partake in leading economic development towards environmental sustainability.  

Du kan lese mer om studiet her: 

https://www.asean-sustainability.mba/ 

https://www.uia.no/en/studies2/mba-in-sustainability-management 

Forfatter

, , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.