Ekskluderer Fakultet for humaniora og pedagogikk jobbsøkere?

Ekskluderer Fakultet for humaniora og pedagogikk søkere til stipendiatstillinger, slik Unikum påstår i en artikkel 21. januar? Ja, det gjør vi, selv om alle kan søke stillingene. Hvert år utlyser vi mange
forskjellige stillinger, og hver utlysning ekskluderer et stort antall mennesker. Grunnen er enkel –
svært mange søkere er ikke kvalifisert for stillingene. Denne praksisen er verken kontroversiell eller
spesielt overraskende, det er slik ansettelsesprosesser i arbeidslivet fungerer. Masterstudenten(e),
altså de mulige jobbsøkerne Unikum omtaler, er enkelt og greit ikke kvalifisert for stillingen de
ønsker seg. Dette er den korte og enkle responsen på Unikums artikkel, likevel er det litt mer å tilføye, og en beklagelse å komme med.

Utlysningen av stipendiatstillingene Unikum viser til, ble gjort i november 2021 med søknadsfrist 3.
januar 2022. Den hadde vanlige kvalifikasjonskrav, herunder kravet om en avlagt mastergrad med
karakteren B eller A. Den åpnet likevel opp for søkere som avsluttet sin MA-grad innen utgangen av
2021. Dette på tross av at disse søkerne sannsynligvis ikke ville ha den endelige vurderingen av MA-oppgaven sin eller et endelig vitnemål ved søknadsfristen. Vi åpnet ikke opp for søkere som blir ferdige med MA-graden ved utgang av vårsemesteret 2022. Den viktigste grunnen til dette, det er at grunnlaget for å vurdere slike søkere i de aller fleste tilfeller vil være for tynt. Det er f.eks. vanskelig å vurdere kvaliteten på en halvferdig eller nylig påbegynt masteroppgave, for ikke å snakke om oppgaver som ikke engang er påbegynt.

Vår fremste oppgave er å rekruttere og ansette de som er best kvalifisert for stillingen.
Stipendiatstillinger er attraktive stillinger med mange søkere. På den aktuelle utlysningen kom det
langt over 200 søkere fra hele verden. Det er verken ønskelig eller nødvendig for fakultetet å senke
terskelen for ansettelse. Når dette er sagt, så beklager vi at en student som kontaktet fakultet to måneder før utlysning, fikk informasjon om at den kommende utlysningen av stipendiatstillinger ville åpne opp for søkere ferdig våren 2022. Det er ikke vanskelig å forstå at det er frustrerende å oppdage at dette faktisk er feil når man leser utlysningsteksten.

Artikkelen i Unikum inneholder ellers en rekke uriktige påstander, misforståelser og insinuasjoner.
Jeg vil gjerne kommentere noen av dem, helt kort. Unikum antyder at utlysningsteksten ble endret
underveis i prosessen, at innholdet i den er resultat av skrivefeil eller hastige endringer og at
innholdet ble endret i tilsettingsutvalget. Alt dette er feil. Det samme er påstanden om at en rekke
professorer ved fakultetet har kontaktet undertegnede for å endre utlysningsteksten. Det korrekte
tallet er én av fakultetets 46 professorer. Det er heller ikke riktig at UiA lyser ut stipendiatstillinger
bare hvert 3. år. Fakultetet har hatt flere enkeltutlysninger av stipendiatstillinger siden forrige stor-
utlysning som hadde frist i april 2019, og det er helt sikkert ikke tre år til neste gang vi lyser ut
stipendiatstillinger. Så her kommer det flere muligheter – for alle som er kvalifisert!

Hans Hodne
Dekan ved Fakultetet for humaniora og pedagogikk

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.