Etter en rekke bekymringsmeldinger har NOKUT måtte ta stilling til hvorvidt den kristne NLA fortjener sin høyskolestatus. Dette er det flere grunner til, men primært har det blitt stilt spørsmål til om NLA praktiserer akademisk frihet. NLA har et kristent verdigrunnlag og er eid av en rekke kristne organisasjoner som Normisjon og Den Evangelisk Lutherske Frikirke.  

I tillegg til dette har det blitt antydet at forskningsproduksjonen i seg selv er uvanlig lav og det stilles spørsmål til nivået på den samme forskningen.  

Med tanke på akademisk frihet har det i følge Khrono blitt hevdet at de kristne organisasjonene som har flertall i NLA-styret bruker det til å presse ansatte i forskningsspørsmål og hva de kan mene offentlig.  

Styret er for god, fri forskning hvis det stemmer med fasit, sier professor ved NLA Høgskolen, Oddvar Johan Jensen til Khrono.  

Det hevdes også at personer som lever i homofile forhold eller heteofile samboerskap bevisst ekskluderes i ansettelsesprosessen.  

NLAs offisielle verdidokument sier for eksempel:  

Seksuelt samliv utenom det monogame ekteskap mellom kvinne og mann er i strid med Bibelens ord. 

Og… 

Arbeidsgiver forutsetter at de ansatte er kjent med NLA( Høgskolen)s grunnregler og verdidokument. Samtalen med rektor skal gi den nødvendige utfyllende informasjon om (NLA )høgskolens målsetting, grunnleggende verdier og sentrale virksomhet. Det forventes at den som ansettes arbeider lojalt etter de bestemmelsene som er vedtatt for NLA Høgskolens virksomhet og som de ansatte på forhånd er gjort kjent med. 

Og. 

En ansatt ved NLA Høgskolen kan sies opp dersom vedkommende viser en moralsk forkastelig livsferd som skader (NLA )høgskolens omdømme som kristen undervisnings- og forskningsinstitusjon, eller som skader NLA( Høgskolen)s ansatte eller studenter i det allmenne omdømme, eller dersom vedkommende formidler en lære som er i strid med NLA Høgskolens basisparagraf (jfr. § 1). 

Paragraf 1 som det her refereres til handler i grove trekk om hvordan NLAs verdisyn er bygget på bibelen og at det forventes at både ansatte og studenter viser respekt for dette 

At bibelen er sentralt for NLAs virke legges ikke skjul på 

NLA Høgskolen står i en tradisjon der arbeidet blir sett på som et kall. I lys av vår kristne tro er alt vårt arbeid som tjener Gud og medmenneskene, et kall fra Gud. 

Kåre Berge mener man må “Skrote Verdidokuemntet” og endre på ansettelsesreglementene. Han mener visse personer ikke blir ansatt på grunn av dette. Han forteller Khrono at han har blirr presset av eierne. 

— Jeg har fått brev fra dem, eller de har forsøkt å stoppe trykking av artikler eller de har truet med å trekke pengestøtte, sier han. 

Det er første gang NOKUT gjennomfører en revidering som dette. Revisjonen vil ta minst ett år og til sist avgjøres av styret. Hvis NLA mister sin akkreditering må de søke om å etablere nye studietilbud på lavere nivå og trolig miste finansiering over statsbudsjettet.  

Tekst: Vegard Møller 

Forfatter

,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.