Det er veldig viktig at vi våger å løfte frem psykisk helse på Universitetet i AgderÅ innrømme at man sliter psykisk sitter langt inne hos de fleste, og det må vi gjøre noe med. Som universitet har vi alt å tjene på å være åpne om psykisk helse, og å skape et fellesskap hvor vi kan både diskutere slike utfordringer og der hvor det er mulig, finne felles løsninger. Derfor takker vi Unikum som tar opp dette utfordrende og viktige temaet.  

Vi ser at det er nye samfunnstrender som kan påvirke unge menneskers psykiske helse i negativ retning. Mange føler presset for å fremstå som vellykket på sosiale medier, den digitale mobbingen er utbredt, klima- og miljøproblemer skaper usikkerhet hos mange, og følgene av korona-epidemien begrenser muligheten til å ha sosial omgang.  

Vi erkjenner også at det å være student i seg selv, er en tilstand som kan være psykisk belastende. Mange flytter hjemmefra for første gang, mange må skape seg helt nye sosiale nettverk, og mange sliter med å finne sin plass som student både faglig og sosialt. Det å føle at man ikke strekker til eller føler seg ensom, gjør dagene tunge, og for mange kan det gå utover den psykiske helsen. 

 

«Vi erkjenner også at det å være student i seg selv, er en tilstand som kan være psykisk belastende.» 

 

Hva gjør vi så med dette på UiA?  

Vi vet at der er sammenheng mellom det å ha det bra med seg selv og læring. I forbindelse med arbeidet rundt UiAs nye strategi, har vi tenkt mye på studentenes ve og vel. For at vi skal kunne utføre vårt samfunnsoppdrag, som er å utdanne dere, må grunnmuren være på plass. Dere må klare å følge forelesninger, delta i gruppearbeid og fordype dere i fagstoffet på egen hånd. For å få det til må dere ha det bra med dere selv og i relasjon til andre. Derfor er vi opptatt av å forebygge psykiske helseplager. Vi ønsker at dere alle skal oppleve at dere er en del av et felleskap.  

Vi arbeider med å videreutvikle studiestartuken slik at alle studenter føler seg velkommen og blir kjent med sine medstudenter fra første dag. Vi legger vekt på at dere skal lære dere gode studievaner slik at dere opplever mestringStadig flere studieprogram innført mentorordninger, hvor nye studenter blir fulgt opp av mer erfarne studenter gjennom det første studieåret.  

 

«Vi ønsker at dere alle skal oppleve at dere er en del av et felleskap.» 

 

UiA tilbyr mange profesjonsutdanninger hvor kandidatene skal arbeide med sårbare mennesker. Det gjelder barnevernsstudiet, sosialt arbeid, sykepleie, vernepleie og lærerutdanningene våre med flere. Det er viktig for oss at de kandidatene vi uteksaminerer, har tilegnet seg kunnskap om psykisk helse som er relevant for deres yrkesvalg.  

Vi satser også videre på å inkludere studenter i forskningsprosjekt slik at dere føler at dere er med å utvikle kunnskap innenfor deres studiefelt. Vi arbeider med at stadig flere skal få praksiserfaring eller annen type samarbeid med arbeids- og samfunnslivet under studiene, for at dere skal se sammenhengen med det dere lærer på universitetet og det dere kan bruke kunnskapen og ferdighetene til i arbeidslivet. Vi samarbeider videre tett med Studentorganisasjonen og linjeforeningene for å skape gode sosiale og faglige miljøer på campus. 

Verdensdagen for psykisk helse 

Nå i oktober markerer Universitetet i Agder Verdensdagen for psykisk helse. I september markerte vi, som eneste høyere utdanningsinstitusjon i Norge, Verdensdagen for forebygging av selvmord.  

Vårt ønske er at du som student skal ha det bra og trives. Kjenner du selv på at alt ikke er som det skal være, så ta kontakt med en venn eller medstudent. Vi oppfordrer også til å ta i bruk SiA Helse sine tjenesterMange har fått og får god hjelp gjennom tilbudet deres.  

Til sist en utfordring til oss alle:  

Ser vi noen som sliter – så ta kontakt. Et smil og en prat er kan ikke løse alt, men det er en god begynnelse.  

Skrevet av: Sunniva Whittaker, rektor på UiA 

Forfatter

, , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.