Den evigvarende diskusjonen fikk sitt foreløpige punktum da Studentparlamentets flertall bestemte at listevalg ikke skal være en del av studentdemokratiet på UiA.

De som ønsket en radikal forandring i hvordan studenter velges, viste seg å være i mindretall. Valgsystemet vil i stor grad fortsette som tidligere. Et resultat som vekte skuffelse blant listevalgtilhengerne. Flere mener dagens ordning ikke evner å skape engasjement i valgperioden:

– Slik det er nå, så blir du valgt inn på bakgrunn av nettverk. Studenter har lite oversikt over hvem som sitter i Studentparlamentet og hva de mener. Hvis man fikk lister hadde man fått noen tydelige motpoler, noe som også studentmedier kan bruke til å skape mer engasjement. Nå sitter parlamentet stort sett og nikker, mens vi får alle sakene ferdig forberedt av STA-styret, sier parlamentsmedlem Andreas Gravdahl.

Andreas Gravdahl

Lav valgdeltakelse

Et flertall av STA-styret innstilte tirsdag 20. mars på en hybridløsning hvor syv representanter skulle velges fakultetsvis slik som i dag, mens de resterende 18 velges gjennom lister. De måtte se at Studentparlamentet ville beholde dagens ordning. Åtte stemte for forslaget, 12 stemte imot.

– Jeg tenker at vi må tenke nytt dersom målet er å øke engasjementet. Jeg tror det er mange engasjerte mennesker på begge campus som er interessert i å stå for en kampsak. Når studentene ser at du har en liste med ulike saker du kan stemme på har de noe konkret å forholde seg til, sier Gravdahl.

Listevalg benyttes på en rekke utdanningsinstitusjoner i Norge, blant annet UiO, UiB og UiT. Den skiller seg fra dagens ordning ved at studenter som vil stille til valg, kan lage lister med flere kandidater som står for de samme løsningene i studentpolitikken. Dermed vil studentene måtte stemme på en liste, fremfor enkeltkandidater.

Spørsmålet om listevalg har lenge vært oppe til diskusjon, og særlig etter høstens lave valgdeltakelse på 14 prosent har flere ment at man burde revurdere valgordningen. Flere ganger har saken blitt løftet blant studentpolitikere, mens STA-styret har besøkt andre studentdemokratier i Norge for innspill og kunnskap om hvordan valgordningen helst bør organiseres på UiA. De falt ned på den tidligere nevnte hybridutgaven.

Hybrid-utgave

– Studentparlamentet skal sikre bred representasjon hos alle deler av studentmassen. Vi mener at vi når veldig mange med fakultetsvise valg, men at vi kan nå ut til enda flere UiA-studenter dersom vi i tillegg kan få til en politisk liste-modell. Da kan listene stå på stand for å selge inn saker, mens velgerne har konkrete politiske saker å forholde seg til når de skal avgi sin stemme, sier STA-leder Kai Steffen Østensen.

Kai Steffen Østensen (STA-leder)

I et ønske om å sørge for at alle fakulteter er representert med minst én representant, foreslo de at syv studenter fortsatt skulle velges fakultetsvis.

Het diskusjon

Da saken ble diskutert i Studentparlamentet gikk det tidvis hett for seg mellom debattantene. STA måtte blant annet svare på om forslaget var godt nok belyst og presentert, etter kritikk fra enkelte representanter.

Blant dem var Thorstein Johannessen:

– Det som først og fremst bekymrer meg, er at ønsket om å innføre listevalg baserer seg på en tanke om at det vil løse utfordringene med lav valgdeltakelse og generelt engasjement i studentpolitikken. Her mener jeg at man skriver ut medisin før man har stilt diagnose – vi vet ikke om listevalg vil være en fordel eller ulempe. Når det samtidig heller ikke forelå en grundig utredning overfor parlamentet, det være seg med erfaring fra andre studentparlamenter, ble det vanskelig å ha en god debatt og ta en god beslutning om å endre systemet. Det tror jeg parlamentet viste ved at det ikke ble vedtatt noen endringer i valgordningen.

Thorstein Johannessen

At saken ikke var tilstrekkelig behandlet av STA-styret er lederen derimot ikke veldig enig i:

– Vi lytter til kritikk fra Studentparlamentet. I denne saken er vi grunnleggende uenig. Vi har vært grundige og jobbet i et helt år med å utrede ny valgordning, og derfor er det også lagt frem tre ulike alternativer til vedtak. Saken har ved flere anledninger vært oppe til diskusjon i Studentparlamentet og det har blitt foretatt prøvevoteringer som viste at det var cirka 50/50 for og imot. STA-styret har vært rundt i studentnorge og sett på de empiriske utfallene fra ulike modeller. I hovedsak var det to representanter som stilte seg kritiske under møtet, mens de 18 andre ikke hadde særlig med bemerkninger, sier Østensen.

Tekst og foto: Matias Smørvik

 

Forfatter

, , , ,
Latest Posts from Unikum

1 Comment

  1. […] Listevalget som ble tatt opp i studentparlamentet 20. mars ble foreslått som en kur på dette, men ble ikke vedtatt. Blant motargumentene var det at dette var medisin for en manglende diagnose. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.