Det eksisterer lite forskning på mobbing i høyere utdanning – inntil nå. I en fersk rapport kommer det fram at ni prosent av studenter i høyere utdanning blir mobbet.

– Det er en del psykisk mobbing på studiumet mitt, innrømmer en av studentene som Unikum har snakket med.

Og han er ikke alene.

Professor ved Pedagogisk Utviklingssenter (PULS) på UiA, Ingrid Lund, har den siste tiden vært prosjektleder i et stort forskningsprosjekt om mobbing i høyere utdanning. I dag er det lite forskningsresultater på mobbing i høyere utdanning, og dessuten er dette første gang data på mobbing og psykososialt læringsmiljø i høyere utdanningsinstitusjoner publiseres.

Sjokkerende forskningsresultater

Mandag 24. april presenterte hun forskningsfunnene på en konferanse på UiA, i samarbeid med STA og PULS. Lund sier det er flere grunner til at hun valgte å forske på temaet mobbing.

– Jeg tenker at det er forsket for lite på tematikken i høyere utdanning, og at vi trenger mer kunnskap om hvordan mobbing foregår for å kunne forebygge, stoppe, håndtere og følge opp mobbing, sier hun.

Tre universiteter og to høyskoler har deltatt i undersøkelsen Mobbing i høyere utdanning; Fleip eller fakta?. Totalt 3254 studenter har svart gjennom spørreskjemaer, og 10 studenter har blitt intervjuet individuelt i undersøkelsen. Tallene som kom frem i forskningsresultatene, vekket oppsikt og førte til stor debatt i Nettavisen og NRK P3, samt flere studentaviser, deriblant Universitas og Under Dusken. I tillegg til at 9 prosent av studentene i undersøkelsen har blitt mobbet, kommer det også frem at 69 prosent ikke vet hvor de skal henvende seg for å få hjelp om en opplever mobbing, eller ser andre medstudenter bli mobbet. I samme undersøkelse opplyses det om at kun en femtedel av deltakerne er helt enig i utsagnet: «Jeg ønsker at det skal brukes mer tid på det psykososiale miljøet i mitt studie.»

Økning i psykisk mobbing

Det ser dessuten ut til at det har foregått et skifte fra den fysiske mobbingen, som var mer utbredt for noen tiår siden, til psykisk mobbing. Nesten ingen oppgir å ha blitt mobbet fysisk, men hele 70% oppgir derimot at de har blitt utsatt for psykisk mobbing gjennom utestenging av gruppa, usynliggjøring eller at man blir oversett av medstudenter. Nærmere 50 prosent av studentene oppgir at mobbingen har skjedd av medstudenter i grupper, mens 22 prosent oppgir å ha blitt mobbet av foreleser eller fagansvarlig i veiledning. I tillegg viser tall i undersøkelsen at det foregår mye verbal mobbing, som uttrykkes gjennom negative kommentarer og utskjelling. Ingrid Lund påpeker at psykisk helse og mobbing har en sterk sammenheng.

– Mobbing fører til sosiale og emosjonelle utfordringer som igjen hindrer læring og svekket psykisk helse, poengterer hun.

Mer mobbing på de konkurransepregede studiene?

En av de som kjenner til psykisk mobbing på UiA, er musikkstudent Andreas Ringstad (23).

– Det er en del psykisk mobbing på studiet mitt. Har vært litt drama, men jeg har ikke opplevd det selv. Det kan hende det kommer av at musikk er et veldig konkurransepreget studium, og da er det lett å komme i konflikter med andre. I tillegg var det sterkere fellesskap i fjor, da vi hadde flere felles fag sammen, sier Ringstad.

Hva kan gjøres for å forhindre mobbing?

– SiA Helse kunne kanskje ha informert studentene mer og laget flere kampanjer om mobbetemaet. I tillegg tror jeg det er veldig bra om studenter har flere miljøer å gå til på ettermiddagstid, enten det er studentaktiviteter eller andre aktiviteter. Jeg har inntrykk av at for eksempel Blæsen har et veldig godt miljø, der alle er inkludert, og de har fester hver helg. Om jeg hadde opplevd mobbing på mitt studie, hadde jeg tatt det opp med faglærer, fordi vi har heldigvis veldig god kontakt med lærerne på studiet mitt, forklarer han.

Ekskluderende fadderuke

På begynnelsen av hvert skoleår arrangeres fadderuka, som innebærer to uker med arrangementer, fester og sosiale sammenkomster, der hensikten er at nye studenter får en god start på studenttilværelsen. En annen sentral tanke bak fadderuka er at nye studenter skal knytte nye bekjentskaper og vennskap med medstudenter i klassen. Men hva om man av ulike grunner blir forhindret i å delta i fadderuka? Hva skjer om nye studenter ikke blir tildelt en faddergruppe? I rapporten forklarer en av studentene i undersøkelsen at ekskluderingen og utestengelsen i klassen skyldes fravær fra faddergruppen under fadderuka. En av studentene i undersøkelsen sier

«(…) Jeg tror fadderuka må skjerpes litt, for alle i min klasse ble venner her, men jeg fikk aldri utdelt en faddergruppe. Det er da vanskeligere å bli kjent med folk. Jeg er temmelig utafor her.»

Holdningsendring må til

– Hvilke tiltak kan sette en stopper for mobbingen?

– Det aller viktigste i arbeidet mot mobbing er at det er vilje, mot og handlekraft til å ta tematikken på alvor. Det hjelper ikke å ha handlingsplaner i en skuff og fine ord på glanset papir uten at det forplikter og er forankret i hele organisasjonen. Det betyr også at holdninger til tematikken må utfordres, sier Ingrid Lund.

Hvordan kan det utføres i praksis?

– Vi må ta en debatt omkring den enkelte student og ansattes ansvar for et inkluderende læringsfellesskap. Det gjelder alt fra hvor vi tenker at ansvaret for den psykososiale delen av læringsmiljøet ligger, om vi i det hele tatt synes det er viktig, til hvordan den enkelte går inn i samarbeid med hverandre, snakker til hverandre og tør si ifra når noen blir behandlet dårlig. Da trengs også systemer der studentene kan melde i fra, og vite at det blir fulgt opp, forteller Lund. 

 

Studenter om mobbing

Fire UiA-studenter fikk disse spørsmålene:

  1. Har du blitt mobbet, eller kjenner du andre medstudenter som har opplevd mobbing?
  2. Hva kan gjøres for å forhindre mobbing i høyere utdanning?

Erlend (24), masterstudent grunnskolelærerutdanning nordisk:

  1. Nei, det har jeg ikke.
  2. Opplyse mer om hvor man kan søke hjelp om man opplever mobbing, for eksempel gjennom SiA helse.

Erlend (23), masterstudent grunnskolelærerutdanning med nordisk:

  1. Nei, ikke som jeg kan komme på.
  2. Har ikke tenkt så mye på mobbetemaet, før det kom opp på en spørreundersøkelse på Fronter. Men det bør helt klart belyses mer.

Gaia (21), oversetting og interkulturell kommunikasjon, utvekslingsstudent:

  1. Jeg har ikke opplevd mobbing på mitt studium, men det tror jeg kan være fordi erasmusstudenter på UiA har et sterkere samhold enn studenter ellers, fordi vi er så mange fremmedspråklige i denne gruppen.
  2. Et tiltak som jeg ser for meg er at SiA Helse eller forelesere snakker mer om mobbing og konsekvensene av mobbing i klassen.

Gasali (19), pedagogikkstudent:

  1. Jeg har ikke opplevd mobbing selv. Men jeg har opplevd at medstudenter har blitt ledd av i timen, enten fordi de stiller så mange spørsmål i timen, eller fordi det de spør om er «teit».
  2. Jeg tror at hvis man skal forhindre mobbing, så kunne for eksempel STA engasjert seg mer og reklamert mer for at mobbing er en dårlig ting. Det hadde også vært en fordel om rektor, professorer og andre ansatte snakket mer med nye studenter om mobbetemaet, og hva studenter skal gjøre hvis de opplever mobbing.

Tekst og foto: Nora Nussle Torvanger

 

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.