Velferdstinget hadde møte 20. mai hvor driftsmidler for høsten 2015 ble behandlet. Resultatene av dette møtet er en katastrofe for alle studentaktivitetene I vårt universitet. De påvirker i en veldig negative måte et miljø som skulle blitt prioritert og utviklet. 

Hvordan skal vi som studenter snakke om et sunt studentmiljø med en variert og inkluderende ekstracurriculær tilbud, når vi får mindre og mindre midler og i tillegg manglende forklaringer på hvorfor situasjonen har blitt slik?

I denne artikkelen kan du lese om hvordan midlene ble delt, hvilken grunn studentene fikk fra STA-konsulenten, reaksjonene fra noen av studentaktivitetene og hvordan Frank Reichert, nyvalgt rektor, ser på sitasjonen.

Uttalelser fra noen av studentaktivitetene :          

Ingeniører uten grenser

“For oss, Ingeniører uten grenser, som er ny oppstartet, påvirker det våre muligheter for å få et skikkelig fotfeste på campus. Vi er nyvalgt styre på 8 engasjerte medlemmer, som ønsker å spre viktig kunnskap og budskap til våre medstudenter. Dette er ikke så lett når vi ikke engang har en roll-up til stand, det begrenser våre muligheter til å opptre som en samlet, aktiv og synelig studentorganisasjon. Vi søkte om 900kr i driftsmidler og 3160 i investeringsmidler, hvorav begge ble avslått.

Ingeniører uten grenser er definitivt en studentorganisasjon som burde bli større og dermed oppnå mer med sitt arbeid. Avdelingen ved UiA jobber mot et viktig mål – å kunne tilby studenter å velge en bachelor/master med mening. Altså en oppgave med humanitær- eller miljøverdi. Dette gjennomføres ved andre universiteter i landet, bla. NTNU. For å oppnå dette, må vi vekke en interesse, bli sett, og rekruttere medlemmer.”

Økonomiansvarlig IUG UiA og Sørlandet

Kristine Engelien

Mercurius:

“Vi har vært her siden 1993 og midlene vi har fått har bare blitt mindre og mindre med årene, helt motsatt av veksten til vår drift. Vi representerer 1000 studenter og den støtten vi får, altså 0 er ikke i samsvar med det vi gir tilbake i studentsamfunnet i Kristiansand. I vårt svar fikk vi rent avslag uten noen som helst begrunnelse. Det jeg stusser over er at det er uklart hvem som tar beslutningene og hvem som er ansvarlige her. I bunn og grunn mener jeg hele dette systemet alt for byråkratisk.”

Thomas Bugge

Beta Engineering & Technology Association

“I lys av det siste vedtaket som ble fattet av FU så stiller Beta seg helt uforstående til hvordan det i det hele tatt er mulig å gi samtlige linjeforeninger i Grimstad avslag på søknad om støtte for å holde foreningen oppe. Det at vi ikke får innvilget søknaden betyr ikke kroken på døra for Beta, men det vil bety en dårligere økonomisk periode som igjen vil bli gjenspeilet i våre arrangementer fremover. Samtidig er dette en tankevekker for oss. En av fordelene å være med i studentorganisasjonen i agder (STA) er jo nettopp at vi får støtte til å drive videre på våres måte, men dog med STAs begrensninger. Jeg vil appelere til de økonomiske og øverste ansvarlige i at frivillige organisasjoner som jobber for studentmiljø ikke får støtte til å engang gå rundt, om at dette finner vi oss ikke i! Vi kommer til å finne andre måter å inntjene de nødvendige økonomiske midlene for å overleve, men vi skal gjøre det vi makter for å ha det eksisterende tilbudet og sørge for at studenter, ikke skal betale noe som helst mer for det!”

Anders Refsdal Olsen
Leder, Beta Engineering & Technology Association
Linjeforening for Dataingeniør studenter

Guttekoret Bondebrølet

“Guttekoret Bondebrølets søknad vår var på 10 000 kr som går til å betale for dirigenten for semesteret. Uten disse pengene er vi ikke i stand til å ha dirigent og blir dermed temmelig hemmet både når det kommer til prestasjon og utvikling. Det er også tilfelle at av alle de fire korene som holder til på Campus Kristiansand er Guttekoret Bondebrølet det eneste som ikke får noe støtte til dette.

Når tilfelle blir at alle de andre studentkorene på Camus Kristiansand får innvilget deler, og Bondebrølet ikke får noe støtte blir dette veldig skjevt. Ettersom vi står likt med de andre korene mener vi at vi bør ha rett til den samme sum i støtte. Uten denne støtten er det usannsynlig at vi vil klare å opprettholde koraktivitene og fremtiden til en 22 år gammel organisasjon blir derfor særdeles usikker.

Hadde vi blitt informert om Fordelingsutvalgets innstilling tidligere kunne vi ha iverksatt tiltak og tatt på oss oppdrag dette semesteret, som forhåpentligvis hadde resultert at vi kunne beholdt dirigenten neste semester. Situasjonen blir nå at vi i stor grad mister evnen til å ta på oss oppdrag til å ordne situasjonen selv.

Kort oppsummert ønsker vi å klage på vedtaket gjort av Velferdstinget 20. mai, og å få innvilget 5000 kr i driftsstøtte høstsemesteret 2015, slik de andre musikalske studentorgansisasjonene på Campus Kristiansand har fått innvilget. Vi ønsker også en begrunnelse på Fordelingsutvalgets innstilling om å avslå søknaden vår.”

Fredrik Eskeland, leder i Guttekoret Bondebrølet.

Touristicus,linjeforeningen for opplevelsesbasert reiseliv

“Har ikke fått et heftig avslag, men fikk avslag på hele summen. Dette overasket veldig, i og med at de summene vi søkte om er helt standarde summer som dekker linjeforeningens vanlige kostnader igjennom året. Jeg stiller et stort spørsmålstegn til hva fjorårets økonomiansvarlig gjorde da det ble innvilget penger da! Hvis det er det samme som skjedde nå som var tilfellet ved investeringskostnadene, hvorfor tok de ikke til etterretning at linjeforeningen trenger støtte neste semester også, da de innvilget pengene sist søknadsperiode?? Vi burde få en skikkelig forklaring på hvorfor dette er tilfellet enn bare et avslag, så vi lettere kan forstå situasjonen.”

Mari Foros Forseth, leder

Stiften

“På Stiften, Gimlemoen 20, holder de fem musikkorganisasjonene ved UiA til: Spadser- & Blæse-Ensembelet, Mannskoret Quantum Oellarus Op Et Frem, Studinekoret Lady Klukk, Femmes Spillopus AD Libitum og Guttekoret Bondebrølet.

Driftsmidler er svært viktig for oss, da det er med på å dekke alt fra uniformer, dirigentlønn, promotering, transport til oppdrag og mye mer. Vi er studentaktiviteter som mer eller mindre er avhengige av oppdrag for å tjene inn til sosiale begivenheter og konserter, og uten midler til å kunne promotere oss selv på nett, aviser o.l. blir det ekstra vanskelig å få oppdrag. I tillegg er vi kor og orkestre som trenger noter til samtlige medlemmer, og når driftsmidlene som ble godkjent nå så vidt dekker det, er det mer vekt som veier på korenes og orkesterets skuldre. Dirigentlønn er også er del av midlene, for selv om styrene i organisasjonene er frivillig arbeid, så er ansvaret til en dirigent stort og kompenseres – da ikke alltid dirigentene er studenter. Instrumenter er også en stor utgift. For å kunne være inkluderende for alle som kanskje ikke har råd til slikt selv, men ønsker å kunne være med, må det være mulig å ha instrumenter for utlån.

Hva skal vi gjøre uten driftsmidler? Vi er alle studenter som har mye å gjøre med studiene og sosiale liv utover sang og musikk, og selv om vi fra før ofrer mye tid til å delta på konserter, øvelser og oppdrag, blir det altfor mye hvis vi også må ta på oss alt av dugnader og andre inntjeningsmuligheter for å kunne drifte organisasjonene.

Vi håper at det kan finnes en løsning som gjør at vi får driftsmidler til høsten, og ikke må slite i over et halvt år får vi kanskje kan få midler igjen. Dette går utover studentene og deres studieliv – for studiene er ikke bare karakterer og forelesninger, men alle minnene du kan skape i tillegg.”

Tine Borg, førige nesteleder I STA, sier de følgende:

10641280_10154630335855532_7711180568473630969_n

“Vi i STA har også fått mindre penger enn det ble søkt om, og 38.000 mindre enn budsjettert vil være svært utfordrende for organisasjonen. Vi må se på alle postene i budsjettet og kutte drastisk. Det som er synd, er at de største kuttene antakeligvis kommer til å være på de postene som går alle studentene og studentaktivitetene til gode. Dette blir riktignok en realitet nå som budsjettet blir kuttet såpass mye…

Utover dette, så vil jeg i likhet med dere si meg enig at det er svært synd at økonomien til VT er såpass dårlig, og at det er enda mer synd av FU i fjor innstilte på de økonomiske summene de gjorde. Når VT fordelte driftsmidler i fjor, regnet VT med (jeg satt i VT selv da) at de innstilte midlene stemte overens med kontoens innhold… Deres tabbe går utover oss nå. Når det er sagt, så gir det oss alle en wakeup-call, og vi blir nødt til å søke om midler fra sponsorer og andre aktører. Jeg tror også at dette utfallet har ført til at flere blir kritiske til egen økonomi og eget budsjett, og jeg tror at det vil la seg gjøre for mange å få hjulene til å gå rundt uansett driftsmiddelinntekt.”

Responsen Unikum fikk fra Håkon Lunde organisasjonskonsulent i Studentorganisasjonen i Agder (STA):

“Grunnen til at mange har fått avslag/reduserte innvilgelser er på grunn av de økonomiske rammene til fondet. Restsummen for 2015 er ca på kr 400.000 før tildelningen, og er ment å dekke driftsmidler høst -15 og investeringsmidler. Det søkes altså om mye mer penger enn hva som er tilgjengelig. Hvorfor restsummen er så lav er et annet spørsmål med et litt mer komplisert svar. Essensen i det er velat det ikke er blitt ført god nok kontroll og at man ved tildelningen har gitt til alle som oppfyller formkravene for støtte – uten å ta høyde for budsjettbegrensningene i fondet.

Hvem som har skylda er også et sammensatt bilde. Det er FU og VT som vedtar utdelingen av hendholdsvis investeringsmidler og driftsmidler, så organisatorisk kan man vel si at det er disse som kan holdes ansvarlig. Det bør også nevnes at budsjettbegrensningene og status for det studentsosiale fondet kunne vært tydligere kommunisert til FU og VT fra SiA/konsulenten.

Uten å peke fingre på noen, så virker det for meg som at forvaltningen av fondet har vært en veldig uoversiktlig prosess. Dette er noe det jobbes med å utbedre. Selv om VT legges ned, vil fondet bestå, så det vil fortsatt være behov for en ryddig løsning på dette.

Det ble brukt noget mer enn budsjettert kalenderåret 2014, men problemet nå er at det er gått så mye ut allerede i år, da spesielt driftsmidler for våren, at det er en relativt skrapet kasse som står igjen.”

Frank Reichert, nyvalgt rektor, synes at situasjonen er trist og han lover å prøve å finne en del løsninger slik at studentene kan ha et spennende tilbud utenfor skoletid på begge kampusene:

webcrop_DES1354

”Hvis vi ikke har et attraktivt studentliv, hvor tiltrekkende er det å ville bli student på vårt universitet? Vi i administrasjonen skulle ha jobbet bedre sammen med studentene og støttet slike aktiviteter. Jeg vil kjempe for dere og for deres rett til å ha et variert og spennende studentliv. Jeg føler jeg har et ansvar å gjøre noe med dette, da jeg mener ting kunne vært behandlet bedre, og ikke blitt utviklet til et så tragisk resultat.”

Frank Reichert

Slik er dagens situasjon. Det er viktig at vi studenter står sammen og holder på rettighetene våre på UiA. Det er svært viktig å kunne få støtten vi trenger for å utvikle og opprettholde et godt studentmiljø som er inkluderende for så mange studenter som mulig.

Så mange av oss har fulgt vår lidenskap til disse aktivitetene, fått nye venner, har blitt en del av en interessant og spennende gruppe. Så mange av oss fant et komfortabelt hjørne hvor ensomhet og isolasjon har blitt glemt. Så mange av oss har utviklet ting videre vi har lært på universitetet, og truffet mennesker med like interesser. Så mange av oss oppdaget en ny idrett, en ny stemme som kunne synge, nye ideer som tok form under en ny konstruktiv sammenheng.

Alt dette og mye, mye mer har vi fordi våre lidenskapelige studenter holder sammen studentaktivitetene. For de, for oss og for alle nye studenter som kommer trenger vi å kjempe for en mangfoldig studentkultur. 20. mai var et stort skritt i gal retning. Vi må tenke fremover ! Det må være alternative løsninger og sammen må vi finne en vei ut av dette.

Instilling driftsmidler høsten 2015

Aktivitet Søkt om Innvilget Kommentar
Alibiet Kr 500 Kr 500 FU innstiller på å godkjenne søknaden.
Amnesty Kr 12.000 FU innstiller på å avslå søknaden.
AUF-studentene Kr 1.500 FU innstiller på å avslå søknaden.
Beta Kr 12.400 FU innstiller på å avslå søknaden.
Bjelken Kr 4.900 FU innstiller på å avslå søknaden.
Blæsen Kr 15.000 Kr 7200 FU innstiller på at søknaden skal godkjennes med kr 7200. Av disse er kr 5000 dirigentlønn og kr 2200 til noter.
Bondebrølet Kr 10.000 FU innstiller på å avslå søknaden.
Canonicus Kr 8.874 Kr 6000 FU innstiller på at søknaden skal godkjennes med kr 6000 til halleie.
Conventus Kr 1.640 FU innstiller på å avslå søknaden.
Copia Kr 1.300 FU innstiller på å avslå søknaden.
Curatus Kr 500 FU innstiller på å avslå søknaden.
Det kristne studentlaget Kr 23.250 FU innstiller på å avslå søknaden.
Elsa Kr 9.000 FU innstiller på å avslå søknaden.
Emporium Kr 340 FU innstiller på å avslå søknaden.
Fjell og fjære Kr 10.514 Kr 8000 FU innstiller på at søknaden skal godkjennes med kr 8000. Av disse er kr 500 vedlikehold av Yngling, kr 800 til adgangskort til kompressor, kr 4700 til havneavgift, kr 500 til slipp av Yngling og kr 1500 til service av dykkerutstyr.
Flying UiA Kr 5.000 FU innstiller på å avslå søknaden.
GSI Håndball Kr 1.600 FU innstiller på å avslå søknaden.
GSI Lacrosse Kr 82.523 FU innstiller på å avslå søknaden.
GSI Kr 216.495 Kr 15.040 FU innstiller på at søknaden skal godkjennes med kr 15040. Av disse er kr 3200 til leie av squash-hall, kr 3000 til leie av svømmehall, kr 1740 til leie av lager, kr 4500 til leie av Holvikahallen og –banen og kr 2600 til livredningskurs.
IAESTE Grimstad Kr 5.000 FU innstiller på å avslå søknaden.
Indøk sør Kr 3.050 FU innstiller på å avslå søknaden.
Ingeniører uten grenser Kr 900 FU innstiller på å avslå søknaden.
Justitius Kr 2.353 FU innstiller på å avslå søknaden.
KSI Kr 280.108 Kr 54.320 FU innstiller på at søknaden skal godkjennes med kr 54320. Av disse er kr 24000 til leie av turnhall, kr 3120 til leie av Gamle Stadion, kr 3200 til leie av squash-hall og kr 24000 til leie av tennishall.
Lady Klukk Kr 15.200 Kr 6.000 FU innstiller på at søknaden skal godkjennes med kr 6000. Av disse er kr 5000 til dirigent og kr 1000 til noter.
LiFE Kr 1.660 FU innstiller på å avslå søknaden.
Mekaunikum Kr 890 FU innstiller på å avslå søknaden.
Mercurius Kr 12.250 FU innstiller på å avslå søknaden.
Motor UiA Kr 47.700 Kr 10.000 FU innstiller på at søknaden skal godkjennes med kr 10000.
Novus Kr 2.400 FU innstiller på å avslå søknaden.
OpenSource Kr 1.075 FU innstiller på å avslå søknaden.
Politicus Master Kr 1.000 FU innstiller på å avslå søknaden.
Politicus Kr 1.995 FU innstiller på å avslå søknaden.
Prosperitas Kr 1.200 FU innstiller på å avslå søknaden.
Quantum Kr 14.244 Kr 5.000 FU innstiller på at søknaden godkjennes med kr 5000 til dirigent.
Rhetorica Kr 1.800 FU innstiller på å avslå søknaden.
Spillopus Kr 10.925 Kr 5.000 FU innstiller på  at søknaden godkjennes med kr 5000 til dirigent.
STA Kr 216.330 Kr 178.330 FU innstiller på at søknaden godkjennes med kr 178330. Postene 6860 og 6861 blir begge redusert med kr 8000 og blir begrunnet med at avslutningsarrangementer kan gjøres billigere. Gaver støttes ikke og reduseres med kr 2000. Posten 7320 (profilering) reduseres med kr 20000.
Start UiA Kr 2.400 FU innstiller på å avslå søknaden.
Stiften Kr 3.200 Kr 2.000 FU innstiller på at søknaden godkjennes med kr 2000 til pianostemming og print.
StudentKRIK grs Kr 23.600 Kr 655 FU innstiller på at søknaden godkjennes med kr 655 til leie av hall.
StudentKRIK krs Kr 15.400 FU innstiller på å avslå søknaden.
Studentradioen Kr 43.000 Kr 21.500 FU innstiller på at søknaden skal godkjennes med kr 21500. Av disse er kr 7500 til Tono-lisens og kr 14000 til Gramo.
Student TV Kr 30.000 FU innstiller på å avslå søknaden.
Tesla Kr 7.000 FU innstiller på å avslå søknaden.
Touristicus Kr 1.307 FU innstiller på å avslå søknaden.
UiA Lacrosse Kr 50.450 Kr 10.000 FU innstiller på at søknaden skal innstilles med kr 10000 til leie av hall og bane.
Unikum Kr 93.809 Kr 44.000 FU innstiller på at søknaden skal godkjennes med kr 44.000 til trykking.
Øl, viser og dram Kr 14.200 FU innstiller på å avslå søknaden.
Sum Kr 1.321.782 Kr 373.545

 

Tekst: Erika Erdös – Email

Foto: Desiree Skalle, STA og photobox – Email

Forfatter

, , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

1 Comment

  1. Interessant at Studentradioen fikk 21.000 kr. Trodde ikke det hadde vært så mye aktivitet der i det siste?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.