Agderkonferansen samler sentrale beslutningstakere i offentlig sektor, ledere i næringslivet og akademia på Agder. I år var også studenter fra UiA på programmet og fikk være med å sette dagsorden.

Statsminister Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg var først ute på programmet.
Hun startet med et åpent spørsmål om hva Sørlandet selv ser på som utfordringer. Hun belyser med det noe som ser ut til å sprike litt mellom de forskjellige aktørene som deltok på konferansen – næringsliv, organisasjoner (NHO, LO, KS), politikere og et noe delt akademia med utdanningsinstitusjonen på den ene siden og studentene på den andre.

Statsministeren trakk paralleller til vår nasjons gode kompetanse på maritim sektor opp igjennom historien og at videreutvikling av dette gjorde oss rustet til å dra nytte av oljeeventyret. Studentene fra UiA og Talentjakten ønsker også at regionen skal styrke og videreutvikle det den er god på og de ressursene som finnes lokalt, f.eks i maritim sektor. Hamza Albaidaq kommenterte i paneldebatten at UiA er sterk på flymekanikk, men har lite innen maritim sektor, selv om landsdelens næringsliv har gode ressurser på dette området. Erna Solberg trakk fram rollemodeller som viktige for likestilling i yrkes- og utdanningsvalg. Også studentene etterlyser synlighet og samarbeid fra næringslivet.

Kristin Skogen Lund

Et uoversiktlig akademia og et beskjedent UiA
NHOs Kristin Skogen Lund kommenterer at 2164 bachelor- og masterprogrammer, og cirka 4000 kurs ved norske utdanningsinstitusjoner er for mye. Norske universiteter finansieres basert på antall studenter som gjennomfører og ikke hvor godt de gjennomfører. Studentene trekker fram at fagmiljøene er forskjellige ved de forskjellige universitetene, og at de valgte UiA fordi UiA er et bra sted, både når det gjelder vinkling og innholdet i de forskjellige studieprogrammene, men også på kontakt med næringslivet – i noen sektorer og studieretninger. Men, UiA er for beskjeden og skryter ikke nok av seg selv, sier Marit Bjørnskau Grimsrud. Hamza støtter dette og sier at UiA kan være mer konkret i formidlingen av hva universitetet og studentene har å by på. UiA tilbyr gode økonomistudier, som også BI og UiB gjør, og gode teknologistudier, som f.eks. NTNU gjør. UiA er konkurransedyktige på disse studiene, men det kommuniseres ikke godt nok, sier Eivind Faugli. UiA er kanskje ikke ”best” på disse områdene – enda, men det samarbeidet som etterlyses av studentene kan bidra til dette.  

Marit Bjørnskau Grimsrud

Næringslivet ønsker å tiltrekke seg og holde på talenter.
Desverre opplever studentene at næringslivet ikke er synlig nok på UiA. Studenter som har flyttet til Agder for å ta utdannelse flytter kanskje hjem igjen for å søke jobb, sier de. De sier også at mange studenter ved UiA ikke kjenner til bedrifter på Agder som ønsker å ansette dem og som trenger deres kompetanse. Det er et synlighetsproblem begge veier, sier Marit. Nettverk mangler for å holde nytudannede på Sørlandet. Er dette med kvantitet i stedenfor kvalitet noe som virker demotiverende på næringslivet for å engasjere seg mer i samarbeid med studenter? Det finnes 39 steder man kan ta en økonomi/administrasjonsutdanning. Er det så fragmentert at studentene blir vanskelig å få nå fram til?

Eyde-nettverket fremhever nettverksstruktur og innovasjon som nøkkelfaktorer. Vinneren av Kompetanseprisen 2013, Fibo-Trespo, fremhever kombinasjonen av kjent praksis og ny kunnskap på innovative læringsmåter. NHO oppfordrer Agder til å være bevisst på sin spisskompetanse og at UiA bør fokusere på noe, ikke alt.

Studenter og administrasjon – ulike perspektiv
Rektor Torun Lauvdal svarer på studentenes ønske om å utnytte lokal kunnskap i maritim sektor at UiA satser på yrkesrettet utdanning på fire områder – økonomi, teknologi, lærerutdanning og sykepleien, og ikke bare kan saste på ett område. I neste vending poengterer hun at noe av grunnen til at UiA har fått Senter for fremragende utdanning (SFU) er at UiA har satset på et område over tid. SFU setter også fokus på UiA sin kompetanse på dette området.

Talentjaktens Marit syns at det er gøy å få være med å sette ting på dagsorden gjennom å delta på en slik konferanse, og sier med tanke på UiA at forbedringspotensialet ligger i å også være ærlig på det man er dårlig til.

Hamza Albaidaq

20 % av dagens jobbtitler finnes ikke et stykke ut i framtida.
Det sier Soulaima Gourani, og i 2020 vil fem generasjoner befinne seg i arbeidslivet samtidig. Da vil samarbeid være sentralt. Et slikt samarbeid vil kunne utvikles og dyrkes i nettverk. Forsker Thomas Nordal avsluttet konferansen med å peke på bygging av kollektiv kapasitet og kompetansenettverk blant nødvendige satsingsområder for norsk utdanning.

Tekst: Hege Lovise Lundgreen  red@unikumnett.no

Foto: Kristian Tyse Nygård og Silje Urke Antonsen  red@unikumnett.no

Forfatter

, , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.