Norsk Studentorganisasjons ferske undersøkelse Attraktiv for Arbeidslivet viser at 46% av studenter innen humaniora og samfunnsfag er usikre eller oppfatter seg selv som lite attraktive for arbeidslivet.

Illustrasjon: NSO-rapporten

19. september slapp Norsk Studentorganisasjon (NSO) en undersøkelse utført blant studenter innen humaniora og samfunnsfag (HumSam-studenter) ved landets universiteter. Undersøkelsen er et ledd i debatten om at det utdannes for mange humanister og samfunnsvitere til at arbeidslivet kan benytte seg av dem. Et av hovedpremissene for undersøkelsen er at HumSam-studenter har en vanskeligere overgang fra studier til arbeidsliv enn andre studenter. Undersøkelsen forsøker å avdekke om dette er fordi HumSam-studenter mangler tro på egne ferdigheter og har svak selvtillit til oppnådd kompetanse sett fra arbeidslivet i forhold til utdannelsen, eller om det er fordi at arbeidslivet ikke kjenner til studentenes kompetanse og hva den kan brukes til.

Våren 2012 ble det beregnet at det ved landets universiteter er 37.550 som studerer humaniora og samfunnsfag. Av de 2206 studentene som svarte på NSO sin undersøkelse, var 54% fra samfunnsfag, 37% fra humaniora og de resterende 9% fra andre fakulteter. Altså, en deltakelse på 5,8% av relevante studenter. Ved Universitetet i Agder (UiA) var det kun 3,1% av studentene som svarte, noe som dessverre reduserer gyldigheten av undersøkelsen ved vårt universitet.

Illustrasjon: NSO-rapporten

Et paradoks

46% av norske HumSam-studenter er usikre på eller mener at de ikke er attraktive for arbeidslivet. Dette står i sterk kontrast til andre undersøkelser utført tidligere. NAV sin undersøkelse om arbeidsledighet fra 2010 viser at humanister og samfunnsvitere generelt har lav arbeidsledighet. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) sin kandidatundersøkelse fra 2008 forteller oss at HumSam studenter finner jobber de føler er relevante innen et halvt år etter avsluttet studie, selv om de bruker lengre tid enn andre studenter på å finne relevant jobb. UiO sin arbeidslivsundersøkelse avslører at arbeidsgivere er fornøyde med kandidater med bakgrunn fra HumSam-studier.

Arbeidslivsundersøkelsen til UiO trekker frem flere viktige synspunkter gjengitt i Attraktiv for Arbeidslivet. Det er studentene selv som mener at de ikke får relevant kompetanse for arbeidslivet gjennom sin utdannelse, og i følge NSO, indikerer dette at studentene får den mest attraktive kompetansen fra andre steder enn pensum. Det er denne kompetansen, som organisasjonserfaring og andre verv som, i følge arbeidsgivere, gjør dem attraktive og egnet for stillingene de besitter.

Engasjerte studenter har større tro på egen kompetanse

Attraktiv for Arbeidslivet viser at det er ikke-faglige og mer praktiske ferdigheter som har flest positive effekter. Desto flere ikke-faglige ferdigheter, desto bedre oppfatning om egen attraktivitet, relevant kompetanse og det at potensielle arbeidsgivere kjenner til ens kompetanse. Med ikke-faglige ferdigheter mener NSO blant annet organisasjonserfaring og ledererfaring. Dette er gjerne fra verv utenom studier, gjennom fagkomiteer, linjeforeninger og andre former for studentforeninger og –organisasjoner. Flere arbeidsgivere verdsetter engasjement utenom studier i en ansettelsesprosess, men undersøkelsen viser at studenters selvoppfattelse av kompetanse fra studiet øker ved å ha slike engasjementer i form av forskjellige verv. Studenter fra UiA har, i følge NSO, en klart praktisk profil, noe som er et gode for oss. Agderstudentene er godt over gjennomsnittet på blant annet virksomhetsforståelse, samarbeidsevne, teamarbeid og kontakt- og relasjonsbygging. Derimot har vi en særdeles dårlig oppfattelse av egen beherskelse av skriftlig kommunikasjon og spisskompetanse som er særegent for faget.

Det kan tenkes at den lave andelen av agderstudentene som svarte på undersøkelsen er blant den engasjerte andelen. De som oppsøker muligheter til å knytte relasjoner, engasjerer seg ved siden av studier og er generelt positive til studentengasjement. Dette kan være et skudd i baugen for gyldigheten ved representasjonen fra UiA.

Planer for fremtiden

Tom Børge Belsaas* (24), representant fra UiA, i Fagkomiteen for Humanistiske og Filosofiske fag i NSO, sier at planen fremover er å opplyse om resultatene fra undersøkelsen, for slik å øke bevisstheten rundt HumSam-studentenes kompetanse og hva som kan gjøres for å fremme den. Det skal også diskuteres en eventuell oppfølgingskampanje.

– Vi kommer til å jobbe gjennom de tillitsvalgte ved universitetene innen HumSam-fag, da de kan gå direkte inn i klassene og informere om undersøkelsen på en måte som blir vanskelig for NSO sentralt å gjøre. Min rolle her ved UiA vil nok gå mest på å jobbe med Studentorganisasjonen i Agder (STA), Studentparlamentet og fakultetsstyrene for slik å få gjennomslag for NSO sine anbefalinger.

Belsaas er positiv til sannsynligheten for å få innført endringene anbefalt av NSO.
-Jeg har tidligere erfart at fakultetsstyret for humaniora og pedagogikk hører på endringsforslag fra studentene, og ønsker det beste for oss.

På spørsmål om det er en reel mulighet med praksisplasser og «internships» for alle HumSam-studenter innrømmer han at det kan bli vanskelig, med tanke på hvor mange som studerer slike fag ved UiA, men oppfordrer det lokale næringslivet til å ta initiativ og prøve det ut.

– Kompetansen til HumSam-studentene dekker et veldig bredt spekter, og kan brukes innenfor mange forskjellige yrker. Det er ikke bare historikere og museumsverter de kan jobbe som. De er aktuelle innenfor alle yrker som involverer samhandling med mennesker og behandling av informasjon og data. De besitter en enorm kompetanse til analyse og formidling av store mengder informasjon, og det er noe alle bedrifter bør benytte seg av! Spesielt hvis de kan få arbeidskraften billig eller gratis i form av praksisplasser eller «internships».

Han anbefaler også at HumSam-studentene skal engasjere seg mer ved siden av studiene.

– Det er en økende trend i Nord-Europa at studieretning og karakterer blir mindre viktig, mens arbeidsgivere i større grad vektlegger praktisk erfaring fra ledelsesverv og organisasjoner. Du får også et helt annet syn på din egen kompetanse når du får brukt den praktisk.

 

  • *Tom Børge Belsaas jobber også som sportskommentator i Unikum.
  • For fullstendig utgave, les papirutgaven av oktobernummeret.
  • Les hele rapporten Attraktiv for ArbeidslivetNSO sine nettsider:

Tekst: Pål Halle Johnsen – pal.h.johnsen@unikumnett.no

Illustrasjoner: NSO

Forfatter

, , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.