Skrevet av Thomas Johnsen, Debattredaktør & Charlotte Ekroll, Skribent

Hver måned skjer det mange store og små avgjørelser i studentpolitikken. For nysgjerrige sjeler kan derimot lange sakspapirer raskt røske motet fra en, og det kan være vanskelig å vite hva som egentlig står innimellom alle vedtak og hva de betyr. De undertegnede er selv tidligere studentpolitikere, og har dratt frem sakspapirene til de siste møtene i Velferdstinget i Agder (VT) og Studentparlamentet (SP), i håp om å gjøre studentpolitikken mer tilgjengelig.

VT-møte 15. april – kort sagt 

 • VT diskuterte studenters psykiske helse, hvilket forhold studentene har til de ulike psykiske helse-tilbudene som finnes og om informasjon om helsehjelp er tilgjengelig nok. Det ble også diskutert hvorfor studenter ikke oppsøker psykisk helsehjelp og hvordan studenter i Agder kan få en bedre psykisk helse.
 • Linjeforeningen for sosiologistudenter, Prosperitas, har ikke vært aktiv de siste årene, men har fått et nytt styre som ønsker å starte opp igjen med aktivitet. De søkte om ekstraordinær tildeling fra Velferdstinget og fikk innvilget 7500kr i grunnstøtte. Vanligvis må en forening være nyetablert for å få midler utenom ordinær søkeperiode.
 • VT skal finansiere en organisasjonskonsulent på 50% som blir en toårig prosjektstilling som starter i juni i år.
 • VT delfinansierer pilotprosjektet «Gratis sanitærprodukter» med 15 000kr. Pilotprosjektet varer fra mai 2024 til mai 2025, og da skal dispensere for sanitærprodukter plasseres på BARE, Bluebox, Spicheren og Studentsenteret. SiA har vedtatt å finansiere den andre halvdelen så da blir det realisert!

SiA-styrets sammensetning

VT diskuterte en vanskelig sak om SiAs styresammensetning på grunn av en ny lov som trer i kraft 2025 hvor styrer i organisasjoner av den størrelsen maks kan ha 60% av et kjønn. Det betyr at SiA-styret nå har for mange kvinner som sitter der til at det kan velges inn nye kvinnelige studenter. Spesifikt er utfordringen at 4 av de 5 ansattrepresentantene er kvinner.

Arbeidsutvalget i VT anbefalte å redusere antall ansattrepresentanter i styret med 1 slik at det kan bli plass til å også velge inn en kvinnelig student ved neste styrevalg. VT gikk imot dette, og styret forblir med den sammensetningen det har i dag. Dette betyr at ved neste SiA-styrevalg må man derfor velge inn 3 mannlige representanter.

SP-møte 24. april – kort sagt

 Fire politiske dokumenter er tatt opp til revidering. Disse revideres med jevne mellomrom. Her har vi bare inkludert noen få av de mange endringene som ble gjort. Skann QR-koden for å komme til STA sine nettsider hvor dokumentene ligger i sin helhet.

 • Politisk dokument for utdanningskvalitet
  • UiA blir ansvarliggjort på et høyere nivå angående digital eksamen: «Ved tekniske feil eller andre utfordringer ved digital eksamen som UiA står ansvarlig for, skal UiA etterstrebe å avholde ny digital eksamen i det inneværende semesteret så langt det er hensiktsmessig.»
  • Krav om at hvis studentene skal på praksisopphold i utlandet må UiA sørge for at de har fått reell skriftlig informasjon om kostnader knyttet til oppholdet.
  • Krav om at alle gradsstudenter ved UiA skal tilbys praksis, traineeprogram og internship i løpet av studiet.
 • Politisk dokument for studentvelferd
  • Krav om at pris på studentboligene aldri skal øke mer enn konsumprisindeksen (KPI).
  • Et nytt kapittel om rettssikkerhet og hvordan UiA skal ivareta studentenes mentale helse, også i situasjoner hvor studenten mistenkes for fusk.
  • Krav om at inntektsgrensen skal være minst 2.5 G da studiestøtten ikke skal straffe inntektsmuligheter til studentene.
 • Politisk dokument for læringsmiljø
  • Krav om at UiA tar mer ansvar i å oppdatere forelesere på universitetspedagogikk, slik at undervisningskvalitet i mindre grad blir avhengig av hvem som underviser.
  • Krav om at bygningsarbeid på campus skal skje utenom eksamensperiodene.
  • Krav om at UiA tildeler spesifikke møterom som kan brukes fritt av studenter som er engasjert i ulike utvalg på UiA.
  • Krav om at det lages et e-læringskurs om seksuell trakassering, mobbing og psykisk uhelse. Dette skal være obligatorisk for faddere, studentmentorer og studenttillitsvalgte, men også tilgjengelig for andre studentrepresentanter og enkeltstudenter ved UiA.
  • Krav om at studentpolitiske og lokalpolitiske verv skal regnes som godkjent fravær. Fulltidsstudenter bør få mulighet til deltagelse og medvirkning i studentpolitiske og offentligpolitiske organer på lik linje med andre.
 • Politisk dokument for mangfold og bærekraft
  • Krav om at UiA skal sørge for at studenter og ansatte med LHBTIQ+ identitet har frihet til å være seg selv og føle seg trygge, og blir ivaretatt av universitetet.
  • Krav om at det skal bygges dobbeltspor for togene på sørlandsbanen.
  • Krav om at det blir opprettet et tilbud hvor studenter og ansatte kan lade elsyklene sine på begge campuser.
  • Krav om at det skal etableres studentmentorordning for innvekslingsstudenter.

Politiske dokument

Når SP vedtar politiske dokument, betyr det ikke at alt som står der vil skje. Disse dokumentene informerer bare om politikken som STA-styret skal jobbe for å realisere. Når noe står i deres politiske dokument, så betyr det at STA-styret i møter med for eksempel UiA, kommunene eller andre aktører kan si at det er dette studentene ønsker at skal skje.

 


Header by cookie_studio on freepik: https://www.freepik.com/free-photo/close-up-young-designers-team-sitting-coworking-space-table-talking-about-profits-old-projects-looking-through-statistics-laptop-having-conversation_9320890.htm#fromView=search&page=1&position=4&uuid=5da95104-c397-4d73-b9e9-9e86b217fdea

Authors

, , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.