Forutsetningen for en god studentpolitikk må alltid være å ha som mål å videreutvikle Norge som kunnskapsnasjon. For å nå et slikt mål, må Norge ha et tilbud innen høyere utdanning som er konkurransedyktig internasjonalt. Finansiering av private og offentlige studiesteder bør i større grad likestilles.

Celina Rosander Lund, markedsføringsansvarlig i nystifta UiA FpU.
Celina Rosander Lund, markedsføringsansvarlig i nystifta UiA FpU.

Undervisningsinstitusjonene må kombinere undervisning med forskning og ha nær kontakt med internasjonale institusjoner med høyt nivå innen nettopp dette. Studentene bør aktivt ta del i forskningen ved utdanningsinstitusjonene. Høyere læreinstitusjoner skal ha frihet til å selv bestemme sitt studietilbud og sin måte å organisere opplæringen på innenfor nasjonale krav og rammer. Universiteter og høyskoler bør selv kunne fastsette opptakskrav til studentene. Finansieringsordningene bør i større grad brukes til å styre de høyere utdanningsinstitusjonenes kapasitet, for å styrke de utdanningene hvor arbeidslivet i størst grad etterspør kompetanse.

Norge har stor mangel på ingeniører og kvalifisert arbeidskraft for å arbeide i olje- og gassindustrien og i andre kunnskapsintensive industrier. Vi har et stort behov for høyt kvalifiserte og dyktige ingeniører, og Norge er nødt til å ha verdensledende stipendordninger og incentiver for ingeniører om vi skal fortsette den store verdiskapingen i fremtiden. FrP ønsker derfor å innføre et prøveprosjekt hvor vi vil fullfinansiere studieplasser ved flere av verdens fremste universiteter. Dette vil være en nyttig investering hvor vi dyrker våre talenter innenfor realfag.

For å få en utdannelse som i større grad er skreddersydd behovet som næringslivet har så bør en moderne studentpolitikk legge bedre til rette for bransjestyrte fagskoler. Ulike former for samarbeid mellom skole og næringsliv, også rent private, bransjedrevne fagskoler, vil gi oppdatert kunnskap til elever som ønsker fagutdanning.

For at studenter skal ha fokus på skolearbeid mens de studerer, så bør man sørge for en studiestøtte de kan leve av og som samtidig gir mulighet til å fullføre studiet på normert tid med gode resultater. Summen av lån og stipend bør gi studentene tilstrekkelig kjøpekraft slik at de kan studere på heltid. Det kan oppleves som problematisk at summen av lån og stipend ikke følger den vanlige lønns- og prisveksten, derfor bør lån og stipend knyttes opp mot grunnbeløpet. Studenter som ønsker å jobbe ved siden av studiene bør også bli lagt til rette for, og de skal få tjene mer før de blir trukket skatt.

Studiefinansieringen bør endres ved å gi høyere stipendandel til de studentene som klarer å gjennomføre studiene på normert tid eller kortere. Studenter med særskilte behov for ekstra tid til å sluttføre en påbegynt utdanning, må ha muligheten til å kunne oppnå tilleggslån/tilleggsstipend når dette er dokumentert av utdanningsinstitusjonen/lege.

I en globalisert verden er det viktig å legge til rette for at norske studenter har gode muligheter til å ta utdanning i utlandet. Derfor vil FrP at 70 % av skolepengestøtten blir gitt som stipend både for bachelor- og mastergradsstudenter.

Studietiden er et minne for livet, samtidig som den legger grunnlaget for din senere yrkeskarriere. Ingen mennesker er like, det er heller ingen studenter. Statens oppgave bør derfor være å gi studenten valgfriheten til å bestemme hva som er best for en selv.

 

Universitetet i Agder FpUTekst: Celina Rosander Lund (Markedsføringsansvarlig i UiA FpU)

Foto: Privat

Logo: UiA FpU

Forfatter

, , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

1 Comment

  1. […] Innlegget var på trykk i Studentavisen Unikums nettavis Unikumnett 29.10.2013. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.