Skribenter Charlotte Ekroll, Thomas Johnsen

På Universitetet i Agder blir det tatt avgjørelser som påvirker studentenes hverdag, og derfor skal studentene i en demokratisk ånd få muligheten til å si sin mening om disse avgjørelsene. Dette gjøres gjennom urnevalg av representanter for studentene til Studentparlamentet, som igjen velger inn alt det andre. Studentsamskipnaden i Agder (SiA) får inn penger fra studentene gjennom semesteravgiften og tjenestene de tilbyr. Derfor er det studentstyrt, der det velges studenter inn, ikke bare for å påvirke SiA, men også for å ta de store og viktige avgjørelsene for å bedre livet rundt studiene.

STA – Studentorganisasjonen i Agder

Studentorganisasjonen i Agder (STA) har utrolig mange valg som ofte deles opp i 2 kategorier; STA-styret og RSU. STA-styret består av ettårs-stillinger med ulik prosent, hvor det jobbes helhetlig med studentpolitikk. RSU kan igjen deles opp i de råd, styrer og utvalg hvor det er lovpålagt med representasjon fra UiA-studentene (disse er honorert), og de som studentene har laget for sin egen del for å utvikle mer robust politikk. Utover dette velges også representanter til Velferdstinget i Agder og studentrådene i Kristiansand og Grimstad. Synes du læringsmiljøet på UiA trenger et løft og vil gjøre noe med det, kan du stille til læringsmiljøutvalget (LMU); vil du påvirke hvilke forelesere som blir ansatt kan du være med på intervjuene av disse i Ansettelsesutvalget, og mye, mye mer. Er det noe du bryr deg om på campus eller i SiA, så finnes det noe du kan velges inn i hvor du kan si din mening. Studentene er sjeldent i flertall i RSU, siden kravet er 20% representasjon i UiAs kollegiale organ hvor beslutninger skjer. Men – selv om det ikke er flertall er 20% likevel nok for at studentene blir hørt.

Vi anbefaler å sjekke den fulle oversikten her og at man kontakter STA dersom man har noen spørsmål om hva de ulike vervene innebærer. Det er minst 28 verv man kan stille til – og eneste kravet for å stille er at du er student ved Universitetet i Agder. Godt valg!

 

Valg av studentparlamentet (SP), fakultetsstyrene og avdelingsstyret

Utlysning                     12.februar 2024

Frist for å stille            20.mars 2024

Stemmeperiode*        08.april kl.10:00 – 19.april kl.14:00

Her kan alle studenter ved Universitetet i Agder stemme.

Valg av råd, styrer og utvalg (RSU)

Utlysning                     03.april 2024

Frist for å stille*          Ikke satt enda. Det blir annonsert på STA sine plattformer.

Valgforsamling**        08.mai 2024

Man kan stille helt til møtestart, men man er da ikke garantert intervju av valgkomiteen. Studentparlamentet velger representantene til de ulike utvalgene under valgforsamlingen.

VT – Velferdstinget i Agder

Valg av arbeidsutvalg

16.april er fristen for å stille hvis du vil være sikret intervju før valget. Man kan stille helt til møtestart (7.mai), men man er da ikke garantert intervju av valgkomiteen.

Leder, 100% honorert

Leder VT og representerer alle studenter ved alle studiestedene i Agder i velferdspolitiske saker. Jobber med og mot Studentsamskipnaden (SiA), og har ansvar for VTs Arbeidsutvalg og Valgkomité. Arbeider politisk for studenters rettigheter, og har ansvaret for at organisasjonen fungerer godt.

Vanskelighetsgrad: 5/5

Nestleder, 100% honorert

Jobber med tildelingen av studentsosiale midler og Aktivitetsfondet, og har ansvar for utviklingen av organisasjonen. Som leders stedfortreder har nestleder politiske oppgaver, følger opp samarbeid og har ansvar for VTs fordelingsutvalg.

Vanskelighetsgrad: 4/5

Nestleder er i dag to stillinger på 40 % hver. Om de skal samles til én stilling på 100% bestemmes 11.mars (følg med her). Stillingsbeskrivelser for de to opprinnelige vervene som politisk nestleder (40%) og organisatorisk nestleder (40%) finner du her.

Kommunikasjonsansvarlig, 40% honorert

Kommunikasjonsansvarlig har ansvaret for VTs kommunikasjon. Lager strategi, produserer innhold til sosiale medier og nettside, og oppdaterer dokumenter. Jobber med rekruttering og er leder for kommunikasjonsutvalget.

Vanskelighetsgrad: 3/5


Utvalgene i VT

Valgforsamling og frist for å stille: 7.mai. Representanter fra VT velger representantene til de ulike utvalgene i valgforsamlingen.

Valg av valgkomiteen

Går gjennom studenters søknader til å være med i Velferdstingets utvalg, komité og SiA-styret. Gjør intervjuer, og skriver anbefalinger til Velferdstinget om hvilke kandidater som passer ulike verv.

Vanskelighetsgrad: 3/5

Valg av fordelingsutvalget

Gir anbefalinger til Velferdstinget om hvordan de burde fordele 3,15 millioner kroner på foreningslivet i Agder.

Vanskelighetsgrad: 2/5

Valg av kommunikasjonsutvalget

Lager kommunikasjonsinnhold til Velferdstinget, som inkluderer; grafikk, foto, video og web-design. Jobber mest med sosiale medier.

Vanskelighetsgrad: 2/5


Valg til SiA-styret

Valgforsamling og frist for å stille: 7.mai. Representanter fra VT velger representanter til SiA-styret og leder for SiA-styret under valgforsamlingen.

Styreleder i SiA-styret, honorert

Studentsamskipnaden i Agder (SiA) har en styreleder, som er sjef for SiAs direktør, har ansvar for deres 200 ansatte og leder styret i virksomheten. Styrelederen representerer SiA lokalt og nasjonalt, har dobbeltstemme ved stemmelikhet i styret og jobber for at SiA gjør det studentene vil.

Vanskelighetsgrad: 5/5

Studentrepresentanter i SiA-styret, honorert

Studentsamskipnaden i Agder (SiA) sitt styre bestemmer hva SiA skal bruke penger på, hvordan de skal driftes og hva SiA skal jobbe med i framtiden. De bestemmer alt fra prisen for leie i studentboliger og at man skal lage studenthus, til å pusse opp barnehage eller ha eksamenskampanje i kantinene.

Vanskelighetsgrad: 3/5

 

 


Image by vectorjuice on Freepik

Authors

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.