(Stiftet 01.01.2001)
Vedtatt 05.05.2005
Sist endret 03.04.2018

§ 1 Navn og formål

§ 1.1 Foreningen bærer navnet Studentavisen Unikum og vil være kjent som Unikum. Eventuell endring av navn skal vedtas av to påfølgende årsmøter og i etterkant endres i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

§ 1.2 Unikum plikter å følge Vær varsom-plakaten og redaktørplakaten.

§ 1.3 Unikum skal være studentavis for Sørlandet. Avisen skal være et fritt debatt- og
informasjonsorgan, og skal distribueres til alle avdelinger ved Universitetet i Agder samt
andre undervisningsinstitusjoner hvor studentene er medlemmer av Studentsamskipnaden i Agder (SiA).

§ 1.4 Unikum skal ikke ha noen politiske eller religiøse formålsparagrafer, og skal med unntak av faste stillinger drives på frivillig basis av studenter tilknyttet SiA.

§ 1.5  Unikum skal opplyse og underholde SiA-studenter, og med det bidra til engasjement og velferd blant disse.

§ 2 Medlemskap

§ 2.1 Med medlem menes de som er i Unikums medlemsregister. For å stå i Unikums medlemsregister må man være en aktiv bidragsyter. Eksterne styremedlemmer føres opp i Unikums medlemsregister og har derav stemmerett ved årsmøte.

§ 2.2 Studentaktiviteten er underlagt Studentorganisasjonen i Agder (STA) sitt reglement og vedtekter.

§ 2.3 Unikum er helt uavhengig av enhver tilknytning til UiA, SiA eller STA når det kommer til redaksjonelt innhold.

§ 2.4 Studentaktiviteten skal være åpen for alle semesterregistrerte studenter tilhørende SiA.

§ 2.5 Alle medlemmer av studentaktiviteten har tale-, forslags- og stemmerett ved årsmøtet.

§ 2.6 Dersom et medlem av redaksjonen opptrer i strid med formålsparagrafen og god skikk, kan ansvarlig redaktør i samråd med styreleder utestenge vedkommende fra redaksjonen. Personen som blir utestengt, kan anke dette vedtaket inn for foreningens styre, men i perioden som går mellom utestengning og styrets behandling av saken, kan ikke medlemmet være en del av redaksjonen.

§ 3 Styret

§ 3.1 Styret skal bestå av en representant fra UiA, en representant fra SiA, en representant fra STA og to representanter fra Unikum.

§ 3.2 Styret står fritt til å selv velge sin leder og nestleder. Likevel kan Unikums årsmøte innstille den kandidat de ønsker til ny styreleder; ny styreleder må likevel godkjennes av styret ved første mulige styremøte.

§ 3.2 Styret er vedtaksdyktig når alle er innkalt, og minst tre styremedlemmer møter, blant dem leder eller nestleder.

§ 3.3 Styremøte skal avholdes senest innen utgangen av mai for sommerhalvåret, og senest innen utgangen av desember for vinterhalvåret.

§ 3.4 Ansvarlig redaktør og daglig leder har møteplikt, men ikke stemmerett under styremøtene. En utnevnt sekretær er referent.

§ 3.5 Representantene fra UiA, SiA og STA velges av sine egne, men ikke senere enn juni måned.

§ 3.6 Styret sitter ett år sammenhengende og perioden starter fra 1. juli hvert år.

§ 3.7 Alle styremøter skal protokollføres. Styret plikter å offentliggjøre referat fra hvert styremøte overfor medlemmene i Unikum innen det har gått 14 dager. Om det finnes god grunn for at saker som blir tatt opp på styremøter ikke kan offentliggjøres, har styret anledning til å fjerne denne saken fra referatet som gjøres tilgjengelig for Unikums medlemmer.

§ 3.8. Styret i samarbeid med daglig leder og ansvarlig redaktør utarbeider et styringsdokument som gjelder for foreningen. Det må vedtas av styret årlig.

§ 4 Lønn og godtgjørelser

§ 4.1 Unikum har to faste stillinger som kan lønnes inntil 25 prosent. Begge stillingene skal være frivillige verv hvor noe av arbeidet honoreres på grunn av arbeidsmengde og ansvar. Styret bestemmer lønnsnivå.

§  4.2 Styret er ansvarlig for ansettelser i faste stillinger og avgjør selv hvordan de gjennomfører
prosessen og hvem som intervjuer. Minst to styremedlem skal være tilstede i intervju med kandidater.

§ 4.3 Daglig leder har ansvaret for den daglige driften, og ansvarlig redaktør har ansvaret for den redaksjonelle driften.

§ 4.4 Unikum kan om ønskelig utbetale godtgjørelser til medlemmer som genererer reklameinntekter for foreningen. Godtgjørelsene må ikke falle innenfor skattepliktig beløp.

§ 4.5 Unikum kan om ønskelig betale honorar for hver utgave til grafisk ansvarlig. Stillingen som grafisk ansvarlig skal anses som et frivillig verv hvor noe av arbeidet honoreres på grunn av ansvar og arbeidsmengde. Det skal presiseres i kontrakten at ulønnet arbeid må påregnes. Styret bestemmer honoreringsbeløp.

§ 4.6 Unikum kan om ønskelig betale honorar for hver utgave til nettredaktør. Stillingen som
nettredaktør skal anses som et frivillig verv hvor noe av arbeidet honoreres på grunn av ansvar og arbeidsmengde. Det skal presiseres i kontrakten at ulønnet arbeid må påregnes. Styret bestemmer honoreringsbeløp.

§ 4.7 Ingen kan ansettes hos Unikum i mer enn ett år om gangen.

§ 4.8 Årsmøte kan velge å utbetale et årlig honorar til styreleder. Honoraret skal gi et realistisk bilde av styreleders arbeid i sitt verv. Honoraret til styreleder skal ikke utbetales dersom Unikums økonomi er betraktelig svekket.

§ 5 Økonomi

§ 5.1 Studentaktiviteten skal ha egen organisasjonskonto.

§ 5.2 Styret har ansvar for økonomien til studentaktiviteten. Hovedansvaret ligger hos daglig leder, i samråd med styreleder.

§ 5.3 Daglig økonomisk ansvar foreligger hos daglig leder.

§ 5.4 Rollen som prokura blir tildelt dem som har rollene styreleder og daglig leder hver for seg. Rollen som signatur blir tildelt dem som har rollene styreleder og daglig leder i fellesskap.

§ 5.5 Styreleder har rett til å gi daglig leder og ansvarlig redaktør tilgang til Studentavisen Unikums nettbanktjeneste uten årsmøteprotokoll.

§ 6 Årsmøte

§ 6.1 Årsmøte er Unikums øverste organ og skal avholdes hvert semester. Budsjett skal vedtas høsten året før budsjettåret. Disse kalles vårmøte og høstmøte.

§ 6.2 Daglig leder innkaller til årsmøte senest 4 uker før den finner sted. Forslag skal sendes inn senest 1 uke før. Det kan åpnes for forslag til endring i vedtektene på årsmøtet med 2/3 flertall. Forslaget må leveres skriftlig og presenteres muntlig.

§ 6.3 Årsmøtet er vedtaksdyktig når alle medlemmer er innkalt, og minst 7 er til stede.

§ 6.4 Under vårmøte skal følgende saker behandles:

 • Godkjenning innkalling og saksliste
 • Valg av referent og ordstyrer
 • Vedtekter
 • Årsplan
 • Regnskap og revisjon
 • Valg av styrerepresentanter
 • Innkomne saker / eventuelt

§ 6.5 Under høstmøtet skal følgende saker behandles:

 • Godkjenning innkalling og saksliste
 • Valg av referent og ordstyrer
 • Budsjett
 • Innkomne saker / eventuelt

§ 6.6 Ekstraordinært årsmøte holdes når minst 5 medlemmer krever dette.

§ 6.7 Det innkalles på samme måte som ved ordinært årsmøte, men ved minimum 2 ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle og ta avgjørelser i de saker som er kunngjort i innkallingen.

§ 6.8 Et medlemsmøte kan utnevne en årsmøtekomité på opp til 5 medlemmer som ledes av daglig leder. Denne komitéen må utnevnes minst fire uker før årsmøtet.

§ 7 Oppløsning

§ 7.1 Oppløsning av foreningen kan bare skje på ordinært årsmøte. Det kreves 2/3 for å fatte vedtak om oppløsning.

§ 7.2 For at oppløsningen skal være gyldig må vedtaket gjentas på den neste ordinære årsmøtet med 2/3 flertall.

§ 7.3 Ved en eventuell oppløsning vil alle verdier i Unikums besittelse tilfalle SiA.

Forfatter

Latest Posts from Unikum

1 Comment

 1. Jeg mener Unikum bør være mer offensiv når det gjelder markedsføring. Også annonsering er et område som kan forbedres, etter som jeg kan se.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.