Når Velferdstinget fordeler studentsosiale midler er det mange hensyn som må tas. Det fører til at noen vil få det dekket alt de har søkt om, mens andre vil bli skuffet.

Dette er et svar på kritikk fra Egil Tveit i augustutgaven av Unikum. Den kommentaren kan leses her. 

På Velferdstingets møte 3.mai ble det gjennomført tildeling av studentsosiale midler. Det vil si fordeling av deler av semesteravgiften som dere studenter betaler inn hvert semester. Denne fordeles på ulike studentaktiviteter som har søkt om støtte fra Velferdstinget. For å forstå Velferdstingets prioriteringer er det viktig å forstå hvordan denne prosessen foregår.

Velferdstinget (VT) har valgt et Fordelingsutvalg (FU) som i forkant av møtet i Velferdstinget foretar sin innstilling på søknadene om driftsmidler, og vedtar saker som gjelder investeringsmidler til studentaktivitetene.

Når FU har gjennomgått alle søknadene har aktivitetene mulighet til å sende inn uttalelse ved et eventuelt avslag. Uttalelsene behandles på møtet, før endelig vedtak fattes av representantene i VT. VT sitter med siste ord i tildeling av de studentsosiale midlene.

Under retningslinjene for studentsosiale midler står det presisert:

Velferdstinget i Agder ønsker at de studentsosiale midlene brukes til å skape grobunn for nye aktiviteter, og til å opprettholde de eksisterende aktivitetene. Det gjøres oppmerksom på at studentaktivitetene ikke nødvendigvis skal få fullfinansiert driften.

VT mottar 2,3 millioner kroner over to semester, og deler av denne potten går til studentaktivitetene. Bare dette semesteret ble det søkt om 1,8 millioner. Det vil med andre ord si at man ikke kan tilfredsstille alle.

På møtet 3.mai ble det sendt inn en rekke med endringsforslag. Stort sett de fleste forslagene som ble sendt inn førte til bevilgning av mer penger til aktivitetene. Et av de få unntakene var en mye omtalt Ipad til undertegnede, som ble omgjort til en PC til halvparten av summen Ipaden ville kostet. Som forklart tidligere i innlegget har VT mulighet til å komme med endringsforslag og det var det som skjedde ved dette tilfellet. Velferdstinget bevilget altså mindre penger til seg selv, enn hva som egentlig var søkt om og innstilt på av Fordelingsutvalget.

I augustutgaven av Unikum kom det kritikk mot at VT bevilget penger til penner for seg selv, og ikke andre aktiviteter. Det kan oppleves som urettferdig at de største studentdemokratiene (STA og VT) får støtte til diverse utgifter, når andre aktiviteter ikke får dette. Det står ingenting spesifikt i regelverket om at man ikke kan bevilge penger til penner. Det ble rett og slett tatt en kjønnsmessig vurdering av FU som VT stilte seg bak.

VT ønsker at alle aktiviteter, foreninger og demokratier skal stille på lik linje når det gjelder mulighet til å motta midler. Likevel er dette noe som ikke lar seg gjøre da vi har begrensninger i antall kroner som kan deles ut.

Et sterkt Velferdsting er en forutsetning for å få sterke studentaktiviteter. Velferdstinget jobber for å ivareta alle aktiviteter, foreninger og demokratier. Representantene som er valgt inn i VT er valgt av dere studenter. Vi taler deres sak og akter å opptre rettferdig ovenfor alle studentene i Agder.

Roy Skjæveland, leder av Velferdstinget i Agder (VT)

Forfatter

Latest Posts from Unikum

1 Comment

  1. […] [ 28.08.2017 13:45 ] VT: Derfor får noen penner og andre ikke Kommentar […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.